e-kompendier, lærervejledning – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Bibliotek > e-kompendier, lærervej...

Lærervejledning om e-kompendier

(og andet undervisningsmateriale)

Da mulighederne for at stille litteratur til rådighed for de studerende ad elektronisk vej er blevet væsentligt forbedret gennem de seneste år, og da regnskabsreglerne har gjort det til en dyr affære for de studerende at erhverve trykte kompendier, er fakultetet ophørt med at producere trykte kompendier. Alle kompendier erstattes af e-kompendier eller gøres tilgængelige ad anden vej.

Reglerne om pensumsammensætning i de enkelte fag fremgår af den pågældende uddannelses studieordning. Hvordan pensum mest hensigtsmæssigt kan gøres tilgængeligt for de studerende på et kursus, må underviseren, evt. i samråd med afdelings- eller centerleder, afgøre i en afvejning af faglige, pædagogiske og praktiske hensyn.

Tilgængelighed og beskyttelse af ophavsrettigheder
Ved planlægningen af et undervisningsforløb bør underviseren undersøge, om det materiale, der ønskes anvendt (ud over de bøger, som de studerende forventes at købe), findes i elektronisk form enten

 • fuldt tilgængeligt på internettet eller
 • tilgængeligt for ansatte og studerende via Det Kongelige Bibliotek (KB).

De regler, der beskytter forfatteres ophavsrettigheder, er forskellige for forskellige materialetyper. For alle materialetyper gælder dog, at den ophavsretlige beskyttelse udløber ved udgangen af det år, der ligger 70 år efter ophavsmandens dødsår. 

 • For materiale, der er tilgængeligt offentligt på internettet, gælder, at man må kopiere (downloade eller printe) til personlig brug, når værket er lagt ud med ophavsmandens samtykke. Det betyder, at der fra en åben kursusside og dermed også fra et lukket rum (Absalon) kan linkes til den pågældende tekst.
 • E-tidsskrifter og e-bøger, som ansatte og studerende har adgang til via KB, må downloades eller printes til personlig brug. En elektronisk tekst må ikke downloades til en KU-server med henblik på, at de studerende kan hente den herfra. Men der kan linkes til den pågældende tekst fra en åben kursusside og dermed også fra et lukket rum (Absalon).
 • Materiale, der distribueres i et lukket rum (Absalon), må downloades eller printes til personlig brug. Universitetets aftale med Copydan tillader digitalisering af trykt materiale efter disse regler:
  • Der kan indskannes 20 %, dog højst 20 sider, af en publikation pr. semester. Titelblad og kolofon skal medtages.
  • Filformatet skal være "låst", så der ikke kan foretages ændringer i den indskannede tekst. PDF er et almindeligt brugt "låst" format.
  • Filerne skal lagres på et passwordbeskyttet intranet, database el.lign., dvs. f.eks. i Absalon.
  • Udprint fra betalingsdatabaser må ikke indskannes.
  • Aviser og dagblade må ikke indskannes.
  • Ved en publikation forstås en trykt udgivelse i den fysiske form, hvori værket er offentliggjort, f.eks. en bog, en pjece eller et nummer af et tidsskrift.

Biblioteket hjælper gerne på forskellig vis med etableringen af e-kompendier

 • gennemgår kursuslitteraturen med henblik på at finde elektronisk tilgængelige tekster
 • digitaliserer tekster, som kun findes trykte
 • opbevarer masterkopier af tekster, som er for lange til at blive digitaliserede

Derudover kommer bibliotekarerne gerne en af de første kursusgange og viser hvordan e-materiale søges og hvordan det kan benyttes (fx. annotering af e-tekster, indstilling af print, brug af tablets mv.).

E-kompendium

Et e-kompendium i Absalon kan omfatte materiale i flere kategorier.

 • Materiale, der er offentligt tilgængeligt på internettet, kan der linkes/henvises til fra et dokument i Absalon. Underviseren lægger disse links/henvisninger ind i forbindelse med indretning af kursusrummet.
 • E-tidsskrifter og e-bøger, som ansatte og studerende har adgang til via KB, kan der linkes til fra et dokument i Absalon. Underviseren lægger disse links/henvisninger ind i forbindelse med indretning af kursusrummet.
 • Af øvrige tekster, der ønskes gjort tilgængelige i kursusrummet i Absalon, afleverer underviseren en pæn fotokopi, uden skæve sider og sorte rande (eller, hvis det ikke kan undgås, så helt ensartede sorte rande), til Bibliotekssektionen (vær. 201, 2. sal). Af hensyn til en ensartet viderebehandling og kvalitet scanner biblioteket selv teksterne. Husk kopi af kolofon og titelblad, som krævet af Copydan. Indlevering skal ske senest 3 uger før semesterstart. I løbet af semestret påtager biblioteket sig arbejdet med enkelte tekster, der ønskes inddraget i undervisningen. Normalt vil teksterne kunne færdiggøres i løbet af en arbejdsdag. Bibliotekssektionen foretager ophavsretligt legalitetstjek af kopierne samt indskanning af disse tekster og lægger dem i kursusrummet i Absalon.
 • Underskrevet Copydan-erklæring vedlægges (hentes her).
 • Teksterne digitaliseres og teksterne gøres søgbare og kommenterbare med Adobe Acrobats kommenteringsværktøjer.

Oprettelse af kursusrum i Absalon foregår automatisk. Ved problemer kontaktes lektor Carsten Selch Jensen, csj@teol.ku.dk.

Fotokopierede undervisningsmaterialer

Ønsker en underviser at stille en masterkopi til rådighed for de studerende, så de hver for sig til personlig brug kan kopiere materialer til kurset, indleverer/sender underviseren en fotokopi af de pågældende tekster til Bibliotekssektionen (vær. 201, 2. sal). Husk kopi af kolofon og titelblad. Underskrevet Copydan-erklæring vedlægges (hentes her). De studerende kan herefter ved henvendelse til Bibliotekssektionen låne masterkopien til kopiering.

For masterkopier gælder disse regler:

 • Af publikationer udgivet for mere end 5 år siden må højst kopieres 20 %, dog ikke over 75 sider, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem forlaget og institutionen/underviseren.
 • Af publikationer udgivet for mindre end 5 år og mere end 1 år siden må højst kopieres 15 %, dog max. 40 sider, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem forlaget og institutionen/underviseren.
 • Af publikationer udgivet for mindre end 1 år siden må højst kopieres 10 %, dog max. 25 sider, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem forlaget og institutionen/underviseren.
 • Fristerne i stk. 1-3 regnes fra udløbet af det år, hvori udgivelsen har fundet sted.
 • For tidsskrifter regnes procentsatserne af årgangens sideantal.

Studerendes kopiering til eget brug er ikke reguleret af disse regler. 

Semesterhylder

Biblioteket hjælper med etablering af semesterhylder. Vi opstiller max. 12 bøger pr. kursus. Biblioteket står også for indlån af bøger fra andre biblioteker. Disse indlånte bøger opstilles ligesom masterkopierne på bibliotekskontorerne.

Spørgsmål?

Bibliotekssektionen vejleder gerne om det tekniske og ophavsretlige i
forbindelse med e-kompendier og fotokopierede materialer.  

Faglige, pædagogiske og praktiske spørgsmål vedr. tilvejebringelse af undervisningsmateriale tages op i afdelingerne/faggrupperne.

Afdelings- og centerlederne bedes sørge for, at eksterne undervisere, der eventuelt ikke er anført på personalelisten, gøres opmærksom på retningslinjerne.

Henrik Laursen, bibliotekar og Jesper Tang Nielsen, studieleder, 1.8.2013