Kommende kurser – Københavns Universitet

Kommende kurser

Sommerkurser 2018

Prædikenens genrer: mellem tale og tekst,
liturgik og politik, inkarnation og åbenbaring

Kompaktkursus: 28 timer, 4 mandage i september og oktober

Marlene Ringgaard Lorensen og Anders Holm. Gæsteforelæsninger af:

  • Sune Auken, Lektor i dansk litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Leder af Centre for Genre Research
  • Bent Flemming Nielsen, professor i dogmatik m.fl.

Prædikenen kan bestemmes som en stærkt bunden genre i kraft af dens forpligtethed på tekster, gudstjeneste og kirkeår. Samtidig er prædikenen gudstjenestens frieste led, som fordrer disciplineret kreativitet i mødet mellem tekst og tale, menneskets og Guds ord, inkarnation og åbenbaring.

Den amerikanske homiletiker, Charles Campbell, sammenligner af samme grund prædikenen med jazz-improvisation, fordi improvisationen på én gang kræver indgående kendskab til jazzens kanoniske ”standards” og legende lydhør genopførelse.

På dette kursus vil vi gennem læsning af prædikener og teoretiske overvejelser hos nyere og klassiske teologer som Luther, Barth, Bonhoeffer, Grundtvig og Kierkegaard m.fl. undersøge prædikenens særlige genrekarakteristika som opbyggelig tale, lejlighedstale, livsoplysning, ritual, sjælesorg, (a)politisk diskurs mm.

Kurset tilrettelægges som et kompakt forløb over fire mandage á 7 timer

Første undervisning er mandag d. 3. september.

NB. Foreløbig kursusbeskrivelse. Forbehold for ændringer.

Sårbarhed, livskriser og modstandskraft: 
Mellem systematisk teologi og sjælesorg

Kompaktkursus i Dogmatik og Sjælesorg 13.-24. august 2018

Kurset arrangeres i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter.

Livskriser afslører den menneskelige sårbarhed, men udfordrer samtidig til en modstandskraft, der også kan trække på religiøse ressourcer. Kurset undersøger disse konstellationer og ønsker særligt at bidrage til en teologisk refleksion over den modstandskraft, der kan rejse sig, når mennesket forholder sig til sårbarhedens mulighed og pludselige realitet. Kurset står på tre ben:

1) En filosofisk-fænomenologisk besindelse på det gode liv og det onde set gennem krisen, sorgen og skammen, men også gennem glæden og genvindelsen af livskraft.
2) En dogmatisk undersøgelse af den økonomiske Treenigheds belysning af dette livsområde, særligt i forbindelse med en teologi for risiko og fare.
3) En psykologisk og sjælesørgerisk besindelse på, hvordan sårbarhed og modstandskraft opstår i mellemmenneskelige relationer.

En særlig vinkel på problemstillingen opstår, når teologi og kirke opererer i det offentlige rum. Hvordan kan en public theology formuleres i et offentligt rum? Hvilke teologiske ressourcer kan der her trækkes på, og hvilke ressourcer træder i baggrunden, når præster og teologer adresserer fælles livsproblemer i en trosmæssig, psykologisk og liturgisk bearbejdning af livskriser?

NB. Foreløbig kursusbeskrivelse. Forbehold for ændringer.

Islamisk teologi og praksisformer: fra Koranen til i dag,
fra Mekka til København

Kompaktkursus i uge 33-34 i august 2018.
Ved prof.mso. Thomas Hoffmann

Dette kursus introducerer til islams teologi(er) i dens tidligste udformning i Koranen og i dens efterfølgende formative, klassiske og moderne videreudviklinger, deres genealogier og dilemmaer. Parallelt med de teologiske udtryk giver kurset også en introduktion til islams forskellige praksisformer, så som ritualer (f.eks. bøn), institutioner (f.eks. islamisk jura og fatwaer), traditioner (f.eks. sufisme), materielle udtryk (f.eks. moskeer og klædedrager) og levet islam (f.eks. Ramadan i Danmark). Udover at behandle teologi og praksisformer i formativ og klassisk islam vil kurset også sætte fokus på moderne og nutidige teologiske nyudviklinger og praksisser (f.eks. Euro-islam, islamisme, islamisk feminisme, minoritets-ret/fiqh al-aqalliyyah). Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. Koran, hadith, Muhammad-biografi, kalam m.m.), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale.

NB. Foreløbig kursusbeskrivelse. Forbehold for ændringer.

Kurser efterår 2018 

Gendigtninger af Jesusfiguren hos Kierkegaard, Dostojevskij og Nietzsche

Underviser: Iben Damgaard

Kurset tilrettelægges som et forløb med 10 gange undervisning af tre timer, mandage kl. 13-16.

Første undervisning er mandag d. 3. September.

I Kierkegaards, Dostojevskijs og Nietzsches skrifter finder vi en række bemærkelsesværdige måder at digte Jesus-figuren både om og ind i stadig nye fortællinger og sammenhænge, der konfronterer inkarnationsbegivenhedens radikale kærlighedsbudskab med fremherskende kristendomsfortolkninger. Med en mangfoldighed af divergerende stemmer og litterære virkemidler aktiverer disse forskellige litterært genskrevne Jesus-figurer religionens eget religionskritiske potentiale. Kierkegaard, Dostojevskij og Nietzsche karakteriseres ofte som det 19 århundredes fædre til det 20. århundredes eksistenstænkning, hvor Nietzsche skilles ud fra de to andre i kraft af hans angreb på kristendommen. Men i kurset vil vi have fokus på, hvordan Kierkegaard og Dostojevskij viderefører og reformulerer en religionskritisk stemme inden for den jødisk-kristne tradition, der frugtbart kan læses sammen med Nietzsches kristendomskritik.

Vi læser bl.a. uddrag af:
• Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger og Indøvelse i Christendom
• Dostojevskijs Brødrene Karamasov
• Nietzsches Der Antichrist.

Kursusprogram og litteraturoversigt er tilgængelig på Absalon sidst i August.

Kammerets teologi (1500-1675)

Beskrivelse følger snarest.

Alle ovenstående kurser kommer i KU's kursuskatalog maj 2018. Det er dog muligt allerede nu at tilmelde sig ved hjælp at kursustitlerne via ansøgningsskemaet.

Kurser 2019

Prædikenen mellem politik, poesi og teologi

Kompaktkursus 19.-29. august 2019
ved Marlene Ringgaard Lorensen, Anders Holm m.fl.

Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslime

ved prof.mso. Thomas Hoffmann

Afholdes som kompaktkursus i uge 33-34.

Dette kursus behandler de langvarige og komplekse relationer mellem den islamiske og den europæiske verden, set fra såvel den islamiske verdens perspektiv som fra den europæiske verdens. Kursets grundpræmis er at islam i Europa ikke er et moderne fænomen, men i høj er sammenfaldende med Europas historie og identitet.

Historisk vil kurset give indblik i relationerne mellem den islamiske verden og kristne kirke og kristenhed i det mediterrane rum, i såvel fredelig sameksistens som konflikt (f.eks. handelsrelationer, al-Andalus, korstog, kolonitid og den senmoderne ’migrationstid’).

Kurset vil også kaste lys over Europas videnskabelige og kunstneriske beskæftigelse med islam og den islamiske verden i form af sprog- og religionsstudier (f.eks. de tidligste arabiskstudier og koranoversættelser) og kunstneriske udtryk (litteratur, malerkunst, arkitektur og film), undertiden omtalt som orientalske studier og Orientalisme(kritik).

Endelig vil kurset introducere til den nyere forskning omkring islam og muslimer i det senmoderne Europa, herunder problematisere et ensidigt fokus på den religiøse identitet. Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. rejseberetninger), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale.

Kurser 2020

Koranen og Bibelen: grundtemaer, genskrivning og fortolkning

Ved prof.mso. Thomas Hoffmann

Afholdes som kompaktkursus i uge 33-34.

Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden.

Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

Andre kurser under planlægning

Prædikenens teologi ved Prof. mso. Marlene Ringgaard Lorensen m.fl.
Kompaktkursus august 2020.

Religionsteologi mellem religion og religioner: Erfaring, psykologi og fænomenologi ved Lektor Johanne Stubbe Teglbærg, Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen m.fl. Datoer endnu ikke fastsat.

Religionsteologi og empiri: Fra fred og forsoning til sygdom og sundhed ved Lektor Johanne Stubbe Teglbærg, Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen m.fl. Kurset afvikles som kompaktkursus. Datoer endnu ikke fastsat.

Afrika
Læs mere om kurserne på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies