Kommende kurser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Master som fleksibelt forløb > Kurser > Kommende kurser

Kommende kurser

Kurser i forårssemesteret 2018:

Kierkegaard
Dannelse og identitetsdannelse hos Kierkegaard
ved lektor Joakim Garff. 

The Kierkegaard Seminar: Reading Concluding Unscientific Postscript
by lektor René Rosfort.

Søren Kierkegaard: Making of the Modern Self: Existential Thought
by lektor Brian Söderquist. 

Kierkegaards Authorship 
by lektor Brian Söderquist. 

The Ethical Brain: Philosophy and Neuroscience  
by lektor René Rosfort. 

Philosophy of Mental Health
by lektor René Rosfort. 

Systematisk Teologi inkl. Praktisk Teologi
Prædikenen som liturgisk begivenhed 
ved prof.mso. Marlene Ringgaard Lorensen, prof. Bent Flemming Nielsen, prof. Alexander Deeg, Leipzig. Særlig ansøgningsfrist 1. marts

Den danske præst – en luthersk præst? 
ved lektor Hans Raun Iversen m.fl.  

Dogmatik med Økumenisk Teologi: Gudslære
ved lektor Johanne Stubbe Teglbjærg
KA Kernefag i Dogmatik. Deltagelse forudsætter BA i teologi.

Nytestamentelig eksegese

Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium
ved lektor Gitte Buch-Hansen
KA Kernefag i Det Nye Testamentes Eksegese. Deltagelse forudsætter BA i teologi.

Gammeltestamentelig eksegese
Eksil og hjemkomst i GT
ved prof. Jesper Høgenhaven 
KA Kernefag i Det Gamle Testamentes Eksegese. Deltagelse forudsætter BA i teologi.

Etik og religionsfilosofi
Sprog og religion
Ved lektor Carsten Pallesen
KA Kernefag i Etik og religionsfilosofi. Deltagelse forudsætter BA i teologi.

Kirke- og teologihistorie

N.F.S. Grundtvig og det 19. århundredes teologi og kirkeliv
ved lektor Anders Holm
KA Kernefag i kirke- og teologihistorie. Deltagelse forudsætter BA i teologi.

Kristendom og oplysning
ved prof.mso. Tine Ravnsted-Larsen Reeh
KA Kernefag i kirke- og teologihistorie. Deltagelse forudsætter BA i teologi.

Afrika
Læs mere om kurserne på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies

August 2018

Sårbarhed, livskriser og modstandskraft: Mellem systematisk teologi og sjælesorg
Kompaktkursus i Dogmatik og Sjælesorg 13.-24. august 2018
Ved Christine Tind Johannesen-Henry, ph.d., lektor i sjælesorg og forskningsprojektermedarbejder ved FKUV, Mikkel Gabriel Christoffersen, ph.d. i dogmatik, sognepræst, Niels Henrik Gregersen, Professor i Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, KU (kursusansvarlig) samt øvrige gæstelærere.
Kurset arrangeres i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter. 

Livskriser afslører den menneskelige sårbarhed, men udfordrer samtidig til en modstandskraft, der også kan trække på religiøse ressourcer. Kurset undersøger disse konstellationer og ønsker særligt at bidrage til en teologisk refleksion over den modstandskraft, der kan rejse sig, når mennesket forholder sig til sårbarhedens mulighed og pludselige realitet. Kurset står på tre ben:
1)      En filosofisk-fænomenologisk besindelse på det gode liv og det onde set gennem krisen, sorgen og skammen, men også gennem glæden og genvindelsen af livskraft. 
2)      En dogmatisk undersøgelse af den økonomiske Treenigheds belysning af dette livsområde, særligt i forbindelse med en teologi for risiko og fare.
3)      En psykologisk og sjælesørgerisk besindelse på, hvordan sårbarhed og modstandskraft opstår i mellemmenneskelige relationer.
En særlig vinkel på problemstillingen opstår, når teologi og kirke opererer i det offentlige rum.  Hvordan kan en public theology formuleres i et offentligt rum? Hvilke teologiske ressourcer kan der her trækkes på, og hvilke ressourcer træder i baggrunden, når præster og teologer adresserer fælles livsproblemer i en trosmæssig, psykologisk og liturgisk bearbejdning af livskriser?
Foreløbig kursusbeskrivelse. Forbehold for ændringer.

Islamisk teologi og praksisformer: fra Koranen til i dag, fra Mekka til København
ved prof.mso. Thomas Hoffmann
Uge 33-34 i august 2018.
Dette kursus introducerer til islams teologi(er) i dens tidligste udformning i Koranen og i dens efterfølgende formative, klassiske og moderne videreudviklinger, deres genealogier og dilemmaer. Parallelt med de teologiske udtryk giver kurset også en introduktion til islams forskellige praksisformer, så som ritualer (f.eks. bøn), institutioner (f.eks. islamisk jura og fatwaer), traditioner (f.eks. sufisme), materielle udtryk (f.eks. moskeer og klædedrager) og levet islam (f.eks. Ramadan i Danmark). Udover at behandle teologi og praksisformer i formativ og klassisk islam vil kurset også sætte fokus på moderne og nutidige teologiske nyudviklinger og praksisser (f.eks. Euro-islam, islamisme, islamisk feminisme, minoritets-ret/fiqh al-aqalliyyah). Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. Koran, hadith, Muhammad-biografi, kalam m.m.), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale. 
Foreløbig kursusbeskrivelse. Forbehold for ændringer.      

 Kurser i efterårssemesteret 2018 annonceres senere.

2019:

Prædikenen mellem politik, poesi og teologi
ved Marlene Ringgaard Lorensen, Anders Holm m.fl.
Kompaktkursus 19.-29. august 2019
Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslimer ved prof.mso. Thomas Hoffmann

Det kursus behandler de langvarige og komplekse relationer mellem den islamiske og den europæiske verden, set fra såvel den islamiske verdens perspektiv som fra den europæiske verdens. Kursets grundpræmis er at islam i Europa ikke er et moderne fænomen, men i høj er sammenfaldende med Europas historie og identitet. Historisk vil kurset give indblik i relationerne mellem den islamiske verden og kristne kirke og kristenhed i det mediterrane rum, i såvel fredelig sameksistens som konflikt (f.eks. handelsrelationer, al-Andalus, korstog, kolonitid og den senmoderne ’migrationstid’). Kurset vil også kaste lys over Europas videnskabelige og kunstneriske beskæftigelse med islam og den islamiske verden i form af sprog- og religionsstudier (f.eks. de tidligste arabiskstudier og koranoversættelser) og kunstneriske udtryk (litteratur, malerkunst, arkitektur og film), undertiden omtalt som orientalske studier og Orientalisme(kritik). Endelig vil kurset introducere til den nyere forskning omkring islam og muslimer i det senmoderne Europa, herunder problematisere et ensidigt fokus på den religiøse identitet. Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. rejseberetninger), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale. 
Afholdes som kompaktkursus i uge 33-34.

 2020:

Koranen og Bibelen: grundtemaer, genskrivning og fortolkning ved prof.mso. Thomas Hoffmann
Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden. Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.
Afholdes som kompaktkursus i uge 33-34.

 

Kurser under planlægning:

Prædikenens teologi ved Prof. mso. Marlene Ringgaard Lorensen m.fl.
Kompaktkursus august 2020.

Religionsteologi mellem religion og religioner: Erfaring, psykologi og fænomenologi ved Lektor Johanne Stubbe Teglbærg, Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen m.fl. Datoer endnu ikke fastsat.

Religionsteologi og empiri: Fra fred og forsoning til sygdom og sundhed ved Lektor Johanne Stubbe Teglbærg, Ph.d. Jonas Adelin Jørgensen m.fl. Kurset afvikles som kompaktkursus. Datoer endnu ikke fastsat.