Det kirke- og teologihistoriske fagområde

Kirke- og teologihistorie er den videnskab, som udforsker, analyserer og beskriver den kristne kirkes historie i alle dens fremtrædelsesformer og i et stadig samspil med de omkringliggende samfund fra begyndelsen frem til nutiden. Kirkehistorikeren må derfor i sit arbejde inddrage alt anden relevant historieforskning i og med, at kirken både  som institution og budskab har været under påvirkning fra de omkringliggende samfund, men i lige så høj grad selv har påvirket disse samfund på afgørende vis op gennem historien.

Som i al anden historieforskning tager det konkrete kirkehistoriske arbejde udgangspunkt i de spørgsmål og problemstillinger, der formuleres af den enkelte forsker ud fra en konkret og formuleret nutidsinteresse. Kirkehistorikeren arbejder således ud fra det såkaldte funktionelle kildebegreb, hvor arbejdsmaterialet er de kilder, som kan belyse de konkrete problemstillinger. Det drejer sig reelt om et meget bredt felt hvor kun kirkehistorikerens spørgehorisont sætter grænser for inddragelse  af materiale.

Den kirkehistoriske forskning er dermed som al anden historieforskning i egentlig for-stand samtidshistorie, hvor de spørgsmål der rejses dels har nutidens interesse, dels vidner om, at historikeren ikke er forudsætningsløs i sit arbejde med det historiske stof. Denne tilgang til stoffet beskriver i egentlig forstand den hermeneutiske cirkel hvor kirkehistorikeren er i stadig dialog med sit stof (kilderne såvel som forskningen).

At kirkehistorien hører hjemme i det teologiske studium hænger naturligvis sammen med, at det er det den kristne kirkes og det kristne evangeliums historie der er kirke- og teologihistoriens genstand. Gennem konkret forskning og formidling kan det kirkehistoriske fag således bidrage til at fastholde det kristne evangeliums historiske udgangspunkt i et aktualiseret samspil med de øvrige teologiske discipliner.