Forfattervejledning

1. Manuskripter skal fremsendes som vedlagt fil til den ansvarshavende redaktør: : m.s.sommer@teologi.uio.no. Tekstformat Word eller et med Word kompatibelt program.

2. Specielle koder i den elektroniske tekst bør undgås. Manuskripter bedes afleveret i rå tekst.

3. Manuskripters omfang må ikke overstige 30 nummererede sider a 2400 typeenheder, dvs. 72.000 anslag (inkl. mellemrum). Fremsendte manuskripter vil blive underkastet peer review. Dette gælder imidlertid ikke essays, småstykker og debatterende indlæg, der højst må omfatte 10 nummererede sider a 2400 typeenheder, dvs. 24.000 anslag (inkl. mellemrum). Disse underkastes redaktionel stillingtagen. Endelig gives der med baggrund i selskabets fundats mulighed for i tidsskriftet at publicere hidtil ukendte eller svært tilgængelige kilder til Danmarks kirkehistorie.

4. Manuskriptets opsætning bør ske i pkt. 12 med linjeafstand 1,5 cm, med bred margin på 2-3 cm og med indryk på 0,5 cm ved linjebrud. Teksten inddeles i passende antal afsnit, der kan adskilles med op til to overskriftsniveauer:
1. niveau: To linjeskift før tekst. Kan nummereres (med latinske tal eller romertal)
2. niveau: Kursiv. Et linjeskift før tekst. Ingen nummerering.

5. Citater over 3-4 linjer markeres med indryk på 0,5 cm uden anførselstegn. Forkortelser i citater markeres med ”…”. Undgå parenteser eller klammer. Der bruges kun dobbelte anførselstegn (”…”). Enkelte anførselstegn (’…’) anvendes alene i citater markerede med dobbelte anførselstegn.

6. Noter anføres som fodnoter. Første gang, der henvises til et givent værk anføres dette med sin fulde titel, udgivelsessted, -år og eventuelt sidetal. I efterfølgende noter kan der refereres til værket i forkortet form. Titler på bøger anføres med forfatternavn og kolon, titlen i kursiv og komma, eventuelt redaktør, udgivelsessted og -år, eventuelt sidetal efter komma anført med s. x-y; f.eks. Christian Larsen: Registre til Kirkehistoriske Samlinger 1849-2006, København 2007, s. xx. Titler på artikler i tidsskrifter og antologier anføres med forfatternavn og kolon, titlen på artiklen i anførselstegn, titlen på tidsskriftet eller antologien anføres i kursiv, eventuelt redaktør, bindnummer, udgave, udgivelsessted og -år samt sidetal for den pågældende artikel; f.eks. Martin Luther: ”En appel til riddere af den tyske orden om at opgive den falske kyskhed og gribe den sande, ægteskabelige kyskhed”, Luthers Skrifter i Udvalg, red. Torben Christensen, bd. IV, 2. udg., København 1980, s. xx. Ved henvisning til internetadresser anføres datoen for konsultationen i parentes efter adressen, f.eks. http://www.historisktidsskrift.dk/ (23.12.2017).

7. Manuskripter skal ledsages af et resume på engelsk eller tysk (1-2 sider). Ligeledes vedlægges oplysninger om forfatterens navn, titel og adresse, om ønsket også e-mailadresse. Forfattere vil, såfremt deres bidrag optages, blive bedt om at udarbejde personregister og en sammenfattende indledning til deres artikler.

8. Sidste frist for indsendelse af manuskripter til optagelse i årgang 2021 er 15. november 2021.