Den enkelte som den enkelte: subjektivitetsteori og teologi

Afskedsseminar: Dobbelt bestemmelsen i begrebet om ”den enkelte” ud fra Arne Grøns afhandling Subjektivitet og negativitet: Kierkegaard (1997) 


Åbent seminar ved lektor Carsten Pallesen i anledning af, at professor Arne Grøn fratræder sin stilling som professor i Etik og Religionsfilosofi og som direktør for Søren Kierkegaard Forskningscenteret.

Arne Grøn har sat varigt aftryk på Kierkegaard-forskningen med blandt andet denne doktordisputats, som er blevet en af grundbøgerne i danske miljøer for eksistenstænkning og Kierkegaard-forskning. Med et omfattende internationalt forfatterskab, især på tysk og engelsk, er Arne Grøn også kendt og værdsat i den udenlandske religionsfilosofiske og hermeneutiske debat. Han har således sat Kierkegaards tænkning i dialog med de spørgsmål, som har været centrale i den nutidige filosofiske debat fra H.-G. Gadamer og J. Habermas til P. Ricoeur og E. Lévinas.

Som en betydelig forskningsindsats må det fremhæves, at Arne Grøn siden 2002 har været professor ved og medstifter af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning. Det skal også nævnes, at Arne Grøn fra 2008-10 var principal investigator ved forskningsprojektet Tillid, konflikt, anerkendelse, som var finansieret af Velux Fonden, og fra 2014 var leder af et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med titlen Selvforståelse og selvfremmedgørelse: Eksistentiel hermeneutik og psykopatologi, og som også er finasieret af Velux Fonden.

Arne Grøn er magister i filosofi og blev i 1996 doktor i teologi og professor i Etik og Religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet. Han knyttede allerede i 1980-81 under et studieophold i Berlin forbindelse med den tyske professor i filosofi, Hegel- og Kierkegaard-forskeren Michael Theunissen. I den internationale Kierkegaard-reception er den tyske idealisme og den moderne fænomenologi uomgængelige filosofiske forståelseshorisonter for Kierkegaard-receptionen, hvad kun undtagelsesvist har været tilfældet i Danmark. Theunissen, der læser dansk, sad i bestyrelsen for Søren Kierkegaard Forskningscenteret, der blev oprettet i 1994, og som ikke mindst Arne Grøn var med til at lægge grundstenene til. Forbindelsen med Theunissen satte niveauet for det internationale netværk af teologer og filosoffer, som Arne Grøn har været en del af gennem hele sin løbebane, og hvis betydning for yngre kollegaer og studerende ikke kan overvurderes.

I anledningen af Arne Grøns afsked er der grund til at se tilbage på det filosofiske pensum, som han står for og har præget. Filosofien er en baggrund for teologien i antikken og i den moderne verden, der indledes med subjektivitetsfilosofien fra Descartes til Kant, som sætter fortegnet for den moderne religionsfilosofi med Schleiermacher, Hegel og Kierkegaard. Når sansen for filosofiske og videnskabelige spørgsmål, forståelseshorisonter og metoder svækkes i teologien, står teologien i fare for at glemme sin sag og fortabe sig i det blot historiske. Spørgsmålet om det menneskelige er ikke bare den moderne tænknings omdrejningspunkt, det er ifølge Hegel og Kierkegaard kernen i den jødiske og kristne forståelse af Guds transcendens, ”jeg er den jeg er” og af, at den individuelle selvbevidsthed med den kristne åbenbaring er blevet et uomgængeligt moment i det absolutte.

Seminaret vil ud fra Arne Grøns afhandling Subjektivitet og negativitet: Kierkegaard fokusere på dobbelt bestemmelsen - den enkelte som den enkelte - som subjektivitetens teologiske og filosofiske signatur. Er spørgsmålet om den enkelte stadig det negativitetens sår, der ifølge Kierkegaard (i Efterskriften) ”skal holdes åbent” for at holde teologien til sagen, eller er subjektiviteten en (protestantisk) børnesygdom, som den postmoderne verden har lagt bag sig?

Ved denne anledning er der også grund til at minde om de menneskelige så vel som akademiske standarder, som Arne Grøns indsats vidner om. Mange har nydt godt af Arne Grøns ubestikkelige intellektuelle dømmekraft og af hans konstruktive og nøgterne kritik kombineret med anerkendelsen af forskellighed, af styrker og begrænsninger.    

Seminaret holdes af Afdeling for Systematisk Teologi på Det Teologiske Fakultet og alle er velkomne.