Fagbeskrivelse i Systematisk Teologi.Ved Afdeling for Systematisk Teologi forskes i kristendommens læreindhold, ethos og praksis. De systematiske fag – Dogmatik med Økumenisk Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi – adskiller sig fra hinanden ved deres genstandsområder og metoder. Men fagene er indbyrdes forbundet gennem deres fælles sigte, som er at bidrage til den teologiske erkendelse med særligt henblik på kristendommens betydning i nutiden.

Afdelingens forskning vil i årene 2012-2016 samle sig om seks tværgående temaer (se nedenfor).

Foruden gennem videnskabelige publikationer vil afdelingen satse på at formidle sine forskningsresultater via nyskrevne/nyredigerede lærebøger samt bredere fremstillinger.

Etik og menneskesyn: Forskellige former for naturalisme præger i stigende grad forståelsen af, hvad et menneske er. Afdelingen vil bl.a. på denne baggrund videreføre sin forskning i forholdet mellem etik og menneskesyn, mellem natur og person (personbegrebet) og mellem subjektivitet og intersubjektivitet. Forskellige teologiske og filosofiske traditioners tilgang til kristendommens dobbelte betoning af mennesket som både enkeltindivid og del af et fællesskab vil blive fastholdt som hovedemner, hvilket bl.a. fører til undersøgelser af forholdet til sygdom og sundhed samt af bioetiske spørgsmål. En særlig tværfaglig profilering får denne forskning gennem samarbejdet med Danmarks Grundforskningsfonds Center for Subjektivitetsforskning samt i planlagte projekter vedrørende menneskeværd og re-orientering, bl.a. med vægt på selvforståelse og selvbedrag.

Religion, metafysik og hermeneutik: Den aktuelle teologiske diskussion udspiller sig mellem en klassisk-moderne, metafysisk horisont på den ene side og en hermeneutisk, metafysikkritisk horisont på den anden. Det har afgørende betydning for forståelsen af centrale teologiske emner, om de tages op under den ene eller anden af disse synsvinkler eller ud fra en diskussion mellem dem. I lyset heraf vil afdelingens forskning i planperioden omfatte undersøgelser af dels religionsbegrebet, dels gudsbegrebet. Ligeledes vil forholdet mellem religiøse og ikke-religiøse (f.eks. naturvidenskabelige) tilværelsestydninger blive studeret. De systematisk-teologiske projekter under stjerneforskningsprogrammet Naturalism and Christian Semantics, som afdelingen sammen med Afdeling for Bibelsk Eksegese er hjemsted for (2008-2013), knytter sig hertil.

Luther, Grundtvig og moderne protestantisme: Studiet af Luther og Grundtvig er centralt placeret i de systematisk-teologiske discipliner. Martin Luthers virknings- og receptionshistorie inden for moderne protestantisme vil stå i fokus i forbindelse med forberedelsen af Reformationsjubilæet 2017. N.F.S. Grundtvig har haft en særlig betydning for udviklingen af dansk protestantisme og er til stadighed genstand for undersøgelser, ligesom studiet af det 20. århundredes teologi prioriteres højt i faget dogmatik og bl.a. centreres om Karl Barths, Dietrich Bonhoeffers og Wolfhart Pannenbergs forfatterskaber samt om nyere amerikansk teologi.

Søren Kierkegaard-forskning: Kierkegaardforskningen indtager en fremtrædende plads ved Det Teologiske Fakultet, og afdelingen vil i samarbejde med Søren Kierkegaard Forskningscenteret levere bidrag, der konsoliderer fakultetets førende rolle i den internationale Kierkegaardforskning.

Praksis, kommunikation og repræsentation: Gennem nye teoretiske tilgange vil samspillet mellem kognitive og handlings- og kropsorienterede aspekter af den kristne kirkes religiøse praksis ogkommunikation i gudstjeneste, liturgi og ritual blive undersøgt. Herved vil der opnås ny indsigt i, hvordan identitets- og betydningsdannelse finder sted. I dogmatisk regi udforskes nyere fortolkninger af reformatorisk kirkeforståelse, særligt forestillingerne om kirken som Kristi legeme, som repræsentation af Guds rige og som på én gang synlig og usynlig. Denne forskning indgår i det tværfaglige projekt In-visibilis. Synlighed og Transcendens i Religion, Kunst og Etik (Det Frie Forskningsråd/Kultur og Kommunikation), der gennemføres i samarbejde med Afdeling for Kirkehistorie.

Kirke, religion og samfund: Afdelingen vil i samarbejde med Afdeling for Kirkehistorie i årene 2012-2016 integrere en række enkeltstående forskningsinitiativer vedrørende kirke og stat i en undersøgelse af ”den danske religionsmodels” teologiske forudsætninger. Hertil knytter sig studier af nyere kirke- og religionskritik samt kirke- og religionsret i dansk og internationalt perspektiv. Som en konsekvens af, at det danske samfund ikke længere blot er kendetegnet af sekularisering, men også af tilstedeværelsen af andre religioner end kristendommen, særligt islam og asiatiske religioner, videreføres afdelingens tradition for økumenisk teologi med særligt henblik på religionsmøde.