Danskernes tro anno 2013 - spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Center for Kirkeforskning > Danskernes tro anno 2013

Danskernes tro anno 2013 - spørgsmål og svar

Den danske religionsmodel er under forandring i disse år. Det gør det relevant at indsamle materiale, som beskriver og indrammer danskernes forhold til tro og kirke. Analyseinstituttet YouGov har på vegne af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet i samarbejde med Bibelselskabet tilvejebragt svar på en række nøglespørgsmål om de religiøse tilhørsforhold i Danmark anno 2013. Spørgsmål og svar bringes her, så det er let for studerende, forskere og andre iagttagere af området at gøre status   

 

Af Morten Thomsen Højsgaard og Hans Raun Iversen

De måske kristne. Gudstro med forbehold. En religionsmodel, der tipper. Individualiseret religiøsitet. Traditionel kristendom, der forandrer sig til kulturkristendom, civil religion, google-buddhisme eller noget helt andet.

Der bruges mange kræfter på at udforske, tolke og forstå forandringerne i det religiøse landskab i disse år. Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet anser det som et vigtigt forskningsprojekt at kortlægge ændringerne og indsamle materiale, der også for eftertiden, kan være en nøgle til at vurdere, hvad der finder sted.

I denne artikel fremlægges resultaterne i helt enkel form fra et disse projekter med kortlægning og indsamling af viden om danskernes tro anno 2013.

Formålet her er således ikke at søsætte nye teorier eller analyser. Hensigten er at lægge data frem, som i andre sammenhænge og meget gerne af andre forskere og iagttagere af danskernes religiøsitet kan bruges til at gøre os klogere på de religiøse og kirkelige forhold i Danmark ved begyndelsen af det 21. århundrede.

Metode 

De data, der fremlægges, er  svarene på en række spørgsmål fra en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført. Spørgsmålene er i udgangspunktet formuleret af denne artikels forfattere under hensyntagen til en stribe tidligere undersøgelser af området og med inddragelse af kommentarer fra styregruppen for Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet.

Ved at sammenligne de nye tal med tidligere undersøgelser er det muligt at sætte dem i historisk perspektiv. Samtidig har det i en del tilfælde været hensigten at spørge på en ny måde eller med en anden indfaldsvinkel end tidligere for at kunne afdække nye typer af viden.

Undersøgelsen blev gennemført med udgangspunkt i det såkaldte YouGov Panel via internettet blandt danskere i alderen 18-74 år i perioden 25. - 30. marts 2013.

For at kunne gennemføre projektet har YouGov udsendt indbydelser til at deltage i undersøgelsen via e-mail. 1005 respondenter har deltaget i undersøgelsen.

Data er af YouGov inden offentliggørelsen blevet vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik for at sikre, at resultaterne er så repræsentative som muligt for befolkningen i forhold til disse parametre.

I undersøgelsen indgår et spørgsmål om, hvilken religiøs eller kirkelig organisation, respondenten tilhører. 76 procent svarer folkekirken. Fra Danmarks Statistik og Kirkeministeriet ved vi, at det rigtige svar for befolkningen som helhed den 1. januar 2013 var 79,1 procent.

Forskellen illustrerer her såvel svagheden som styrken ved en undersøgelse som denne. Der vil altid være en statistisk usikkerhed, som normalt ligger inden for +-3 procentpoint. Og det er svagheden. Styrken er, at man via de 1005 besvarelser faktisk kan få et signalement, der rammer forholdsvis tæt på virkeligheden på det tidspunkt, undersøgelsen er gennemført.

 

 

Centrale resultater   

Undersøgelsen viser blandt andet at:

 • Begravelser er det, som oftest får danskere til at gå i kirke. Dåb og højtider er nummer to og tre på listen over årsager til at gå i kirke (sp. 2).
 • Det mest almindelige sted at finde viden om tro for danskerne er Google eller en anden søgemaskine på internettet (sp. 18).
 • 82 procent af de danske familier synger salmer til jul (sp. 15).
 • 71 procent af de adspurgte mener, det er "fint, at hver enkelt person selv former sin egen måde at tro på med det bedste fra forskellige religioner" (sp. 5).
 • 70 procent mener, at det grundlæggende ved religion er, at vi skal være gode mod hinanden (sp. 5).
 • Over 60 procent af danskerne har en bibel og salmebog i husstanden (sp. 7 og 13).
 • 48 procent af folkekirkens medlemmer ville melde sig ind igen, hvis man skulle det for at være medlem (sp. 1b).
 • 42 procent af danskerne tror på Gud. 28 procent tror, at Gud eksisterer. Næsten lige så mange er i tvivl (sp. 11 og 12)
 • 40 procent af danskerne mener, at religion udgør en politisk fare i Danmark i dag (sp. 5).
 • 39 procent af danskerne har aldrig hørt om deres lokale præst. Men blandt de danskere, som kender præsten, synes 72 procent godt om ham eller hende (sp. 5a og 5b).
 • 8 procent af danskernes har dyrket yoga inden for det seneste år (sp. 6).
 • 7 procent er enige eller meget enige i udsagnet: "Der findes kun en sand religion" (sp. 5).
 • 5 procent af danskerne går i kirke i løbet af en uge (sp. 3).

 

Bestemmelser om offentliggørelse

Undersøgelsens resultater må gerne offentliggøres - med kildeangivelse. Følgende passus medtages ved enhver form for offentliggørelse: 

”Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet i samarbejde med Bibelselskabet. Der er i alt gennemført 1005 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år i perioden 25. - 30. marts 2013”.

CAWI står for Computer Assisted Web Interviews.

 

 

Svar på spørgsmål - frekvenstabeller

I det følgende bringes svarene på undersøgelsens spørgsmål. Der er tale om enkle frekvenstabeller, som svarer til dem, der findes i undersøgelsens langt større datasæt.

Først kommer selve spørgsmålet sammen med det nummer, som det har i undersøgelsen. Der er i alt 18 spørgsmål, nogle med under- eller delspørgsmål.

Dernæst følger en oplysning om den "base" i undersøgelsen, der regnes ud fra. 1005 henviser til hele basen af respondenter. Et lavere tal henviser til en delmængde, for eksempel de 760 ud af de 1005, som har angivet af de er medlemmer af folkekirken.

Herpå følger svarkategorierne, efterfulgt af den procentandel, der har sagt ja til det pågældende svar.

Nogle sociologer vælger at se bort fra de respondenter, der svarer "Ved ikke", og så i stedet "forstørre" svarene i de øvrige kategorier. Det har vi valgt ikke at gøre, da "Ved ikke" i forhold til spørgsmål om tro udgør et muligt, selvstændigt studiefelt koblet til tvivlen som en stadig vigtigere tendens i det 20. og 21. århundredes tænkning.

Til sidst kommer en totalsum, hvoraf det også fremgår, om respondenterne kun havde én svarmulighed eller om de kunne sætte flere kryds.

Alle procenter er afrundet til hele tal. 0 procent kan således dække over 0-0,49 procent. En streg - betyder, at præcis 0, altså ingen, har angivet det svar. 

 

 

Sp. 1a. Hvilken af disse tilhører du (uanset om du er praktiserende eller ej)?

 

Base

1005

Folkekirken

76%

 

 

Anden kristen kirke

2%

 

 

Islam

1%

 

 

Buddhisme

0%

 

 

Jødedom

0%

 

 

Hinduisme

-

 

 

Anden trosretning

1%

 

 

Ateisme

6%

 

 

Ingen

12%

 

 

Ønsker ikke at svare

1%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.1b I dag bliver man medlem af folkekirken ved dåb. Forstil dig at alle medlemskaber af folkekirken blev annulleret, ville du så aktivt melde dig ind igen?

 

Base, medlem af folkekirken

760

Ja

48%

 

 

Nej

29%

 

 

Ved ikke

23%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.2 Tænk på sidste gang, du besøgte en kirke. Hvad var anledningen til dit besøg i en kirke?

 

Base

1005

Begravelse

31%

 

 

Dåb

18%

 

 

Højtid

12%

 

 

Bryllup

10%

 

 

Konfirmation

10%

 

 

Almindelig gudstjeneste

7%

 

 

Sightseeing/turisme

5%

 

 

Koncert

3%

 

 

Foredrag

1%

 

 

Undervisning

0%

 

 

Udstilling

0%

 

 

Andet

2%

 

 

Ved ikke

1%

 

 

Har aldrig været i kirke

0%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.3 Hvornår var du sidst i en kirke?

 

Base

1002

For en uge siden eller mindre

5%

 

 

For mellem en uge og en måned siden

9%

 

 

For mellem en måned og et halvt år siden

33%

 

 

For et halvt til et helt år siden

22%

 

 

For mere end et år siden

30%

 

 

Ved ikke

1%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.4a Hvor mange penge giver du om året til velgørenhed?

 

Base

1005

Ingenting [0]

18%

 

 

1 – 500 kr. [250]

44%

 

 

501 – 2000 kr. [1250]

19%

 

 

2001 – 5000 kr. [3500]

6%

 

 

5001 kr. eller mere [5001]

3%

 

 

Ved ikke

7%

 

 

Ønsker ikke at oplyse

3%

 

 

Gennemsnit

806,90 kr.

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

 

Base

Meget uenig [1]

Uenig [2]

Hverken enig eller uenig [3]

Enig [4]

Meget enig [5]

Ved ikke

Sp.5 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

 

 

 

 

 

 

 

Det grundlæggende for mig ved religion er, at vi skal være gode mod hinanden

1005

4%

4%

17%

37%

33%

5%

Det er fint, at hver enkelt person selv former sin egen måde at tro på med det bedste fra forskellige religioner

1005

3%

3%

19%

41%

30%

4%

Jeg føler mig lykkelig

1005

2%

5%

23%

47%

21%

2%

Tro er en styrke for religiøse mennesker

1005

5%

6%

25%

39%

16%

9%

Religion udgør en politisk fare i Danmark i dag

1005

9%

21%

25%

26%

14%

6%

Jeg længes efter at få mere energi, harmoni og balance i mit liv

1005

11%

25%

33%

22%

6%

3%

Der findes kun en sand religion

1005

47%

22%

16%

3%

4%

7%

 

 

Sp.5a Hvor godt kender du din lokale sognepræst?

 

Base

1005

Aldrig hørt om

39%

 

 

Har hørt om, men kender ikke

22%

 

 

Kender lidt

25%

 

 

Kender ret godt

9%

 

 

Kender meget godt

3%

 

 

Ved ikke

1%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.5b Hvor godt eller dårligt synes du om din lokale sognepræst?

 

Base, kender præst

378

Meget dårlig [1]

1%

 

 

Dårlig [2]

5%

 

 

Hverken godt eller dårligt [3]

21%

 

 

Godt [4]

41%

 

 

Meget godt [5]

31%

 

 

Ved ikke

2%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

Sp.6 Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i inden for det seneste år?

 

Base

1005

Yoga

8%

 

 

Akupunktur

7%

 

 

Meditation

6%

 

 

Kursus i mindfulness

5%

 

 

Clairvoyance

3%

 

 

Forbøn

2%

 

 

Natkirke

2%

 

 

Hypnose

1%

 

 

Pilgrimsvandring

1%

 

 

NLP

1%

 

 

Skriftemål

1%

 

 

Retræte

0%

 

 

Har ikke deltaget i nogen af disse aktiviteter inden for det seneste år

74%

 

 

Ved ikke

1%

 

 

Totalsum

114%

 

 

 

 

Sp.7 Findes der en Bibel i din husstand?

 

Base

1005

Ja

62%

 

 

Nej

34%

 

 

Ved ikke

4%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.8 Hvor ofte læser du i Bibelen?

 

Base

1005

Ugentlig

3%

 

 

Månedlig

2%

 

 

Årlig

8%

 

 

Sjældnere

28%

 

 

Aldrig

58%

 

 

Ved ikke

2%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base

Aldrig hørt om [1]

Har hørt om, men kender ikke [2]

Kender
[sum af svar 3, 4 og 5]

Kender lidt [3]

Kender ret godt [4]

Kender meget godt [5]

Ved ikke

Sp.9 Hvor godt kender du følgende begreber, personer eller historier fra Bibelen?

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam og Eva

1005

0%

5%

93%

24%

35%

34%

1%

Julevangeliet om Jesus, der bliver født i Bethlehem

1005

1%

6%

92%

22%

34%

35%

1%

De ti bud

1005

1%

4%

94%

29%

37%

28%

1%

Noas ark

1005

1%

7%

91%

30%

37%

24%

1%

Påskeberetningen om Jesus, der dør og genopstår

1005

2%

8%

90%

29%

34%

26%

1%

Moses

1005

1%

11%

87%

36%

31%

20%

1%

David og Goliat

1005

1%

17%

80%

37%

27%

16%

1%

Kain og Abel

1005

3%

16%

79%

34%

28%

17%

1%

Josef

1005

4%

16%

78%

37%

25%

15%

2%

Den barmhjertige samaritaner

1005

6%

21%

71%

32%

21%

17%

2%

Abraham

1005

6%

27%

64%

36%

16%

12%

3%

Babelstårnet

1005

8%

30%

59%

31%

17%

11%

3%

Pinsen og Helligåndens komme

1005

12%

27%

58%

32%

16%

10%

3%

Isak

1005

8%

33%

57%

34%

13%

10%

2%

Jakob

1005

9%

33%

55%

34%

13%

8%

3%

Bjergprædikenen

1005

20%

24%

53%

29%

14%

10%

3%

Paulus om tro, håb og kærlighed

1005

15%

31%

51%

30%

13%

8%

3%

Jonas og den store fisk

1005

19%

28%

51%

28%

13%

9%

2%

Davids salme: ”Herren er min hyrde”

1005

23%

32%

42%

27%

9%

6%

3%

”Der er en tid til at tale og en tid til at tie”

1005

24%

32%

40%

25%

9%

6%

5%

 

 

Sp.10 Mener du, at folkeskolen skal lære børn om historier fra Bibelen?

 

Base

1005

Ja

72%

 

 

Nej

16%

 

 

Ved ikke

12%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.11 Tror du på Gud?

 

Base

1005

Ja

42%

 

 

Nej

38%

 

 

Ved ikke

20%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

Sp.12 Tror du, at Gud eksisterer?

 

Base

1005

Ja

28%

 

 

Nej

45%

 

 

Ved ikke

26%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

Sp.13 Findes der en salmebog i din husstand?

 

Base

1005

Ja

61%

 

 

Nej

36%

 

 

Ved ikke

3%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

Sp.14 Har du sunget salmer inden for den sidste måned?

 

Base

1005

Ja

21%

 

 

Nej

78%

 

 

Ved ikke

1%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

Sp.15 Synger du/din familie salmer til jul?

 

Base

1005

Ja

82%

 

 

Nej

17%

 

 

Ved ikke

0%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

 

Sp.16 Sang du salmer i folkeskolen?

 

Base

1005

Ja

80%

 

 

Nej

13%

 

 

Har ikke gået i folkeskolen

1%

 

 

Ved ikke

5%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

Sp.17 Har du nogensinde sunget i kor?

 

Base

1005

Ja, i kirkeligt regi

8%

 

 

Ja, men ikke i kirkeligt regi

27%

 

 

Nej

64%

 

 

Ved ikke

0%

 

 

Totalsum

100%

 

 

 

 

Sp.18 Hvor leder du typisk efter information om tro?

 

Base

1005

Google eller en anden søgemaskine på internettet

29%

 

 

Faglitteratur

13%

 

 

Bibelen eller et andet religiøst helligskrift

11%

 

 

Går i kirke eller til et andet religiøst sted

11%

 

 

Familie eller nære venner

10%

 

 

Leksikon

9%

 

 

Fjernsyn

8%

 

 

Biblioteket

8%

 

 

Aviser

7%

 

 

Beder

6%

 

 

DR

5%

 

 

Lokal sognepræst

5%

 

 

Film

5%

 

 

Folkekirkens hjemmeside

4%

 

 

Anden kirkelig person end lokal sognepræst

4%

 

 

Radio

4%

 

 

Mediterer

3%

 

 

Romaner

2%

 

 

Religiøst overhoved fra anden religiøs retning end folkekirken

2%

 

 

Ugeblade

1%

 

 

Andet

5%

 

 

Ved ikke

4%

 

 

Søger aldrig oplysninger om tro

43%

 

 

Totalsum

199%

 

 

 

 

Datasæt til yderligere studier

Det samlede datasæt fra den undersøgelse, som er præsenteret ovenfor, kan til brug for forskning tilsendes ved henvendelse til Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet.

 

 

Litteratur

Undersøgelsens spørgsmål er blevet til med reference til og efter inspiration ikke mindst fra følgende værker:

 

Christoffersen, Lisbet; Hans Raun Iversen, Niels Kærgård & Margit Warburg: Fremtidens danske religionsmodel. København: Forlaget Anis, 2012. 

Gundelach, Peter (red.): Små og store forandringer. Danskernes værdier siden 1981. København: Hans Reitzels Forlag, 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen & Hans Raun Iversen: Gudstro i Danmark. København: Forlaget Anis, 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen: Den tredje reformation - fra statskristendom til google-buddhisme. København: Kristeligt Dagblads Forlag, 2011.

Iversen, Hans Raun: ”Tidevarv komma, tidevarv försvanna… Overvejelser omkring en spørgeskemaundersøgelse om salmesang i de nordiske lande”. Hymnologiske Meddelelser, 2001, 2, s. 76-82.

Iversen, Hans Raun og A. Pontoppidan Thyssen (red.): Kirke og folk i Danmark. Kirkesociologisk Dokumentation. Århus: Anis, 1986.

Krogsdal, Iben: De måske kristne. København: Forlaget Anis, 2012. 

Mortensen, Viggo: Kristendommen under forvandling. Pluralismen som udfordring til teologi og kirke i Danmark. Århus: Forlaget Univers, 2005.

Warburg, Margit; Signe Engelbreth Larsen & Laura Maria Schütze (red.): Civilreligion i Danmark. Ritualer, myter og steder. Århus: Forlaget Univers, 2013.

 

Hans Raun Iversen, dr.theol. h.c., er lektor i praktisk teologi og leder af Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet.

Morten Thomsen Højsgaard, ph.d., er generalsekretær i Det Danske Bibelselskab og medlem af styregruppen for Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet.