Deltagere – Københavns Universitet

Bestyrelsen

Centerleder, professor mso Gitte Buch-Hansen

Min særlige interesse for bibelbrug er rettet mod filmmediet (der går sjældent en uge, hvor jeg ikke er i biografen). Jeg har skrevet adskillige artikler og holdt adskillige papers – både på dansk og i internationale sammenhænge – om Bibelens reception i de visuelle medier – først og fremmest film. Men fra primært at have analyseret film, som om de var tekster, har jeg de senere år kastet mig over teorien om visuel kommunikation og forsøger at inddrage fx Gilles Deleuzes og Walter Benjamins æstetiske teorier i mine analyser.

Udgivne filmanalyser:

  • “Who Do You Know in Heaven?” eller Saturday Night Fever i Johannesburg. En Postkolonial analyse af Jepper Rønnes film The Swenkas (2004) i Hvad er Sandhed. Nye læsninger i Johannesevangeliet.  Red. Christina Petterson og Gitte Buch-Hansen. Frederiksberg: Alfa. 2009: 143-166.
  • Lars von Trier's Antichrist (2009), the Bible, and Docetic Masculinity. 
  • Lars von Triers Melancholia  (2011) – bibelsk apokalypse eller barokt sørgespil? i Den store fortælling. Festskrift til Geert Hallbäck. Frederiksberg: Anis. 2012: 267-284
  • Markus, Manson Menneskesønnen – Martha Marcey May Marlene. Frelsens seksualisering. Bibliana temanummer Bibel og sex. København: Bibelselskabet. 2013: 50-55.
  • Neorealisme, imagination og virkelighed. Roberto Rossellinis filmatisering af Apostlenes Gerninger (Atti degli Apostoli) (1969) i Metodemangfold og Det nye testamente. I fotsporene til den etiopiske evnukken. Red. Marianne B. Kartzow, Anna Rebecca Solevåg og Gitte Buch-Hansen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Oktober 2013.

 
Tidligere lektor i Det Nye Testamente, Geert Hallbäck

I 2012 gik jeg på pension efter en karriere, hvor jeg havde beskæftiget mig med alle skrifter i Det Nye Testamente, både i undervisningen og som medredaktør (sammen med Hans Jørgen Lundager Jensen) af Gads Bibel Leksikon (Gad 1998), som medredaktør (sammen med Malene Bjerre og Tine Lindhardt) af Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk (Bibelselskabet 2007) og som forfatter til Det Nye Testamente, en lærebog (Anis 2010). I 2015 udkom Studiebibelen (Bibelselskabet 2015), redigeret af Hans Jørgen Lundager Jensen, Bodil Ejrnæs og undertegnede.

Min forskning har dels været orienteret mod forskellige metoder, ikke mindst strukturalisme og semiotik, litteraturkritik, reader-response og dekonstruktion, dels mod Bibelens receptionshistorie (herunder kanondannelsen). I 2005 tog jeg initiativ til dannelsen af Center for Studiet af Bibelens Brug, som jeg var formand for i de første år. I Centerets regi har jeg især beskæftiget mig med Bibel og film og Bibel og litteratur.

 

Ph.d.-stipendiat, cand.theol. Kristian Mejrup

Bibelen i brug i det 17. årh. I mit ph.d.-projekt om 'den protestantiske skole' som repræsentativt sted for tilbagetrækning fra verden og engagement i verden, undersøger jeg pietisternes bibelbrug. Den udgør nemlig en vigtig nøgle til deres tids- og verdensopfattelse.  

Pietisterne i det 17. århundred læste bibelen ud fra et ideal om, at bibelens forfattere skulle vækkes til live under læsningen. For dem var bibelen ikke en ophobning af historiske og afsluttede begivenheder, men en anledning til at forstå livet her og nu, det vil sige ud fra en årvågenhedens hermeneutik og en radikal typologisk skriftfortolkning. Langt hen ad vejen er pietisternes brug af bibelen i tråd med det lutherske princip om ’skriften alene’ (sola scriptura), men Luthers ord fik samtidig en helt anden betydning, når den blev gentaget af pietisterne i barokkens århundred. Skygger var begyndt at falde over skriftens klarhed. Det fremgår blandt andet af pietisternes interesse for apokalyptiske passager i bibelen, hvori de genkendte både krisestemning som Tredveårskrigen (1618-1648) havde medført og forventningen om, at en ny æra i verdenshistorien var ved at tage form.

 

Ph.d.-stipendiat, cand. theol. Martin Friis

Foruden en stor personlig interesse for brugen af de bibelske motiver inden for kunst (eksempelvis af Rembrandt og de tyske ekspressionister), musik (af J. S. Bach og Johnny Cash) og film (lige fra Monty Pythons Life of Brian til Mel Gibsons Passion of the Christ), har jeg altid haft en stor faglig interesse for dette fænomen ’Bibelen i dens brug’ – nærmere bestemt den måde, hvorpå de bibelske skrifter er blevet gjort til genstand for litterær behandling af senere tiders forfattere. Eksempelvis tog mit speciale form af en besvarelse af et prisopgavespørgsmål om forskningstermen Rewritten Bible: en samlebetegnelse for en række antikke jødiske skrifter; hvis forfattere alle har det tilfælles, at de genskriver (eller måske rettere, gendigter) dele af de gammeltestamentlige skrifter.

I mit aktuelle forskningsprojekt beskæftiger jeg mig ligeledes med bibelbrugen hos en af disse antikke forfattere, nemlig hos den jødiske historiker, Flavius Josefus, hvis værk Antiquitates Judaicae (da. Den Jødiske Historie) blandt andet indeholder en ganske minutiøs gengivelse af indholdet i de gammeltestamentlige skrifter lige fra skabelsesberetningen og frem til hjemkomsten fra det babylonske eksil.

Professor mso i Praktisk Teologi, Marlene Ringgaard Lorensen

Mit særlige interesse- og forskningsområde er prædikenen, herunder brug af biblen i religiøse praksisformer. Nyere empiriske undersøgelser har påvist, hvordan præster og kirkegængere indgår i en kreativ dialog med de bibelske tekster og på den måde kommer til at optræde som en slags medforfattere. Betydningen af medforfatterskab og dialogisk interaktion er blevet belyst af den russiske litterat og kommunikationsteoretiker, Mikhail Bakhtin, hvis teorier jeg har anvendt i studier af prædikenens genre og praksis. Mine centrale publikationer inden for dette felt er:

Dialogical Preaching: Bakhtin, Otherness and Homiletics
(under udgivelse, Vandenhoeck & Ruprecht, 2013) 

Marianne Gaarden & Marlene R. Lorensen,'Listeners as Authors in Preaching: Empirical and Theoretical Perspectives' In Homiletic Vol 38, No 1 (2013) http://www.homiletic.net/index.php/homiletic/issue/view/189

Post.doc., Ph.d. Mette Bundvad

Jeg er ansat på Afdeling for Bibelsk Eksegese, hvor jeg arbejder på mit Carlsberg-finansierede projekt om rum i Det Gamle Testamentes visionslitteratur.

Sideløbende fortsætter jeg mit arbejde med Bibel og reception. Jeg er særligt interesseret i receptionen af Det Gamle Testamente i litteratur og film. Tidligere har jeg blandt andet arbejdet med T. S. Eliots reception af Prædikerens Bog og brugen af Det Gamle Testamentes profetlitteraturen i nyere queer cinema. Jeg er for tiden medredaktør på en ”reader” i receptionshistorie og eksegese (med Gitte Buch-Hansen) og et bind om den eksegetiske reception af reformationen (med Gitte Buch-Hansen og Mogens Müller). Jeg koordinerer desuden Bibelpanelet på den store, tværfaglige konference, som International Society for Religion, Literature, and Culture (ISRLC) afholder hvert andet år - næste gang i Glasgow 2016.

 

Cand.theol, ph.d. Gertrud Yde Iversen

Til toppen