Grænser i kirkehistorien

Paulus var og betegnede sig selv som en ivrig forfølger af de første kristne indtil sin omvendelse på vejen mod Damaskus. Foto: Wikimedia Commons

En væsentlig religiøs, eksistentiel og sociologisk grænse er grænsen mellem fravær af tro og tro eller grænsen mellem én religion og en anden. Set i et historisk perspektiv kan denne grænse analyseres fra flere forskellige synsvinkler.  

Omvendelse

I omvendelsen krydses en grænse fra en religion til en anden eller fra tro til ikke-tro. Kirke-, litteratur- og kunsthistorien er rig på fremstillinger af den grænsesituation, som omvendelsen er, se f.eks. beskrivelsen af Paulus’ omvendelse i Apostlenes Gerninger kap. 9 og i Paulus’ egne breve, f.eks. Galaterbrevet 1.11-16 og sammenlign med fremstillingen af den åbenbaring der gjorde, at Paulus krydsede grænsen mellem kristenforfølger og kristen på malerier af kunstnere så som Caravaggio eller Luca Giordano.

Middelalderens eksempellitteratur er fuld af beretninger om omvendelse. For eksempel optræder der i cisterciensermunken Cæsarius af Heisterbachs eksempelfortællinger flere fortællinger, hvor jøder bliver omvendt til kristendom eller folk, der har levet et syndigt liv går i kloster. Ofte følges omvendelsen af en ny livsform. Et af de steder, hvor dette kommer mest tydeligt til udtryk, og hvor grænserne er mest markante, er klosterlivet. Klosteret sætter fysiske og ideologiske grænser for munkens udfoldelse i form af klostermuren og et meget tydeligt regelsæt for, hvordan man skal leve i klosteret.

Mission

Mission går ud på at omvende andre og at få dem til at krydse grænsen fra ikke-tro til tro eller fra en tro til en anden. Udgangspunktet for kristen mission er den såkaldte missionsbefaling i Matthæusevangeliet 28.17-20. Ofte er der i forbindelse med mission ikke alene tale om, at den der omvender sig krydser en grænse, men også om at missionæren krydser grænsen til et nyt geografisk, religiøst og kulturelt område. Beskrivelser af den form for grænsekrydsning findes f.eks. i fremstillingen af Ansgars mission i Norden.

Læs mere om de kristne missionærer under emnet Grænseland - geografisk og mentalt

Oldkirke: Dåb og Martyrium

Grænsen til kristendommen markeres rituelt i dåben. Ritualet indfører den kristne i et nyt liv. I den tidlige kristendom understreges denne overgang bl.a. ved, at dåbskandidaten aflægger sig sit gamle tøj og tager en ny, hvid dragt på. Dåbens elementer symboliserer både afskeden med det gamle og indtrædelse i det nye. Dåben betyder også optagelse i et nyt fællesskab. I Oldkirken understreges denne indoptagelse af den nydøbtes deltagelse i et fælles måltid. Set i et religionssociologisk perspektiv kan dåben betegnes som et overgangsritual – altså et ritual, der markerer, at en grænse krydses.

 I de første århundreder af vores tidsregning var kristendommen forbudt og kunne i værste fald straffes med døden. Nogle kristne var ligefrem glade for denne straf, fordi den gav dem mulighed for at vise, at de var villige til at dø for deres tro. En fortælling, der er rig på grænsekrydsning, og som rummer flere temaer, der er relevante for dette emne, er den drabelige oldkirkelige martyrberetning om den kristne kvinde Perpetuas død i den romerske arena.

Denne fortælling peger dels på grænsen mellem kristne og ikke-kristne, dels fængslets fysiske grænse mellem de frie og de fangne, dels arenaens grænse mellem liv og død og endelig døden som grænsen til martyriet. Martyrberetningen er udgivet i en dansk oversættelse, der beskriver både den historiske og den religiøse ramme for beretningen.

Forslag til litteratur

Litteraturforslag til emnet klosterliv og dets grænser:

Benedikts Regel, overs. og kommenteret af Brian Møller Jensen (København: Museum Tusculanum, 1998)

Søren Frandsen, Jens A. Jørgensen og Chr. G. Tortzen (red.), Bogen om Esrum Kloster (Frederiksborg Amt 1997)

Bo Gregersen og Carsten Selch Jensen, Øm Kloster : kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie (Øm: Øm Kloster Museum, 2003)

Brian P. McGuire, Triviallitteratur og samfund i latinsk middelalder (København: Middelaldercentret ved Københavns Universitet / Løgumkloster: Kunstmuseet HOLMEN, 1982) (udvalgte fortællinger af Cæsarius af Heisterbach i latinsk original med dansk oversættelse)

Litteraturforslag til emnet mission:

Bodil Buck Sørensen, Ansgar og religionsmødet i Norden (København Forlaget Alfa, 2007)

Litteraturforslag til emnet Oldkirke: dåb og martyrium:

Jakob Balling, Ulla Morre Bidstrup, Torben Bramming (overs. og red.), De unge skal se syner: Perpetuamartyriet (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1997)

Thomas M. Finn, Early Christian Baptism and the Catechumenate: Italy, North Africa, and Egypt (Wilmington: Glazier, 1992

Arnold Gennep, Rites de passage: overgangsriter (Oslo: Pax, 1999)