Teologisk Forenings forårsprogram 2022

15.marts: Den tomme trone – diabolske forbindelser i Niklas
Luhmanns systemteori

v. Dr. phil (des.) Lars Clausen

Kom med til et provokativt oplæg om Niklas Luhmanns samfundsteori, religionssociologi og hans interesse for diabolske forbindelser. I foredraget undersøger Lars Clausen spørgsmålet om den historiske erstatning af djævlens iagttagelse og deltagelse i et samfund, der parkerer spørgsmål om transcendens til religionens aflukke og moral til en skizofren eksistens som både foragtet og uundværlig. Han argumenterer for, at den antropocentriske overbelastning af mennesket i det 19. og 20. årh. i disse årtier viger for de tilsyneladende amoralske computersystemers fremmarch med deres algoritmer og simulationer. Det fører til problematikken – i hvert fald for en samfundsteori om moral – om vilkår og muligheder for moral i bad company med det 21. århundredes computere og algoritmer. Lars Clausens doktorafhandling Sociologiae crucis 2021 er under bedømmelse.

29. marts: Teologi uden teologi – Karl Barths Römerbrief 1922

v. Gæsteforsker ved Teologisk Fakultet København, reformert præst Sigurd Baark, Ph.D.

Karl Barths Römerbrief fra 1922 er både en af de væsentligste moderne teologiske tekster og en gennemgående kritik af teologien som disciplin. I foredraget redegør Sigurd Baark for denne dialektik, giver nogle bud på dens væsentligste indsigter, og hvordan disse kan være relevante for teologer i dag. Sigurd Baark har i 2018 udgivet bogen The Affirmations of Reason: On Karl Barth’s Speculative Theology: London: Palgrave.

5. april: Strengeleg og mirabella – poetisk ækvivalens af lesbisk lyrik

v. Studieadjunkt Mette Christiansen ved Teologisk Fakultet København

Ved konkrete eksempler fra nyudgivelsen Sapfo, Gendigtet af Mette Moestrup og Mette Christiansen: Gyldendal 2021 illustreres og problematiseres oversættelsesvalg og –strategier af den lesbiske lyriker, Sapfos digte.

8. april: Påskefest
For studerende og ansatte – mere information følger på opslag på fakultetet samt på Teologisk Forenings facebookside og fakultetets hjemmeside.

26. april: Procesteologiske overvejelser om Gud og verden hos barok-teologen Anne Conway

v. Sognepræst og Ph.D. Karen Felter Vaucanson

Foredraget præsenterer og diskuterer Anne Conways filosofi i lyset af moderne procesteologi ud fra tesen om, at Conways tænkning artikulerer en konflikt mellem to store ontologiske paradigmer i den europæiske filosofi: henholdsvis en statisk uforanderlig forståelse af væren over for en transformativ forståelse af væren som tilblivelse. Hos Anne Conway viser denne kamp sig i forholdet mellem Gud og verden og mellem kroppen og ånden.
Karen Felter Vaucanson har i 2021 udgivet afhandlingen A Complex Relation. Reading Anne Conway from a Process Theological Perspective: Aschendorff Verlag.

3. maj: Fra Kl. 18.00-19.00 afholdes Teologisk Forenings generalforsamling på Markedspladsen.
Alle er velkomne.

3. maj: Forandring – Hegel, teologien og samtiden

v. Religionsfilosof, dr.theol., tidligere lektor i etik og religionsfilosofi, Aarhus Universitet, og tidligere valgmenighedspræst i Vartov og Københavns Valgmenigheder Niels Grønkjær

Vi lever i en overgangstid fuld af modsætninger. Det, der var, vender ikke tilbage i den tid, der kommer, og vi ved ikke, hvad der kommer. Kan vi forsone os med vores tid, så vi ikke bare lever i den, men tager dens modsætninger på os? Den tyske filosof G.W.F. Hegel har formuleret en filosofi om kristendommen som åndens religion: den forsoner de største modsætninger og virkeliggør frihed i fællesskab. Foredraget har baggrund i Niels Grønkjærs seneste bog Oplysning for de oplyste. En religionsfilosofisk introduktion til Hegel: Eksistensen 2021.