Kommende kurser – Københavns Universitet

Kommende kurser

Kurser forår 2018 

Valgfag: Praktisk Teologi: Digteren og salmedigteren Grundtvig
ved lektor Anders Holm
Tirsdage kl. 15-17

Valgfag: Bekendelsens fænomenologi og paradokser
ved lektor Carsten Pallesen
Tirsdage kl. 15-17.

ved professor (MSO) Claudia Welz
Tirsdage kl. 10-12. Fredage kl. 11-13.
(KA-kernefag. Forudsætter BA i teologi) 

ved lektor Niels Kastfelt
Onsdage kl. 13-15. Fredage kl. 9-11.
(KA-kernefag. Forudsætter BA i teologi)
 
Dogmatik med Økumenisk Teologi: Gudslære
ved lektor Johanne Stubbe T. Kristensen
Mandage kl. 10-12. Onsdage kl. 10-12.
(KA-kernefag. Forudsætter BA i teologi)

Sommerkurser 2019

Meningen med livet ansigt til ansigt med døden: Teologi, eksistenstænkning og skønlitteratur
Kompaktkursus i Sjælesorg (EVU, fleksibel Master) & Etik og Religionsfilosofi (valgfag)
10 gange 3 timer i uge 33-34 i august 2019 (kl. 10.00-13.00)
 Ved Claudia Welz, Det Teologiske Fakultet, KU (kursusansvarlig), Hans Vium Mikkelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt gæsteforelæsere

Kurset faglige indhold
Hvad er meningen med livet? Dette spørgsmål kommer sjældent op, når alt går vel og vi er fyldte med glæde, håb og tro på det gode. Men i perioder, hvor der er modgang, hvor det, vi skal bære, er ved at overstige vores kræfter og vi er ved at miste fodfæste i tilværelsen, kan det være, at vi skal standse op og tænker efter. Spørgsmålet efter meningen ’med det hele’ er også et spørgsmål efter ens egen rolle i en større sammenhæng: Hvad er min ’kaldelse’, hvad skal jeg bruge min tid på, og hvad vil jeg opnå i mit liv? Det er spørgsmål efter det, det kommer an på og som fortjener at blive prioriteret.
Livskriser grundet uerstattelige tab og sorg, traumer og sindslidelser kan have noget til fælles: at der mangler ord for det, der er sket, og for de erfaringer, man bliver kastet ud i. Desuden kan det være svært at se meningen med det, der umiddelbart forekommer at være helt meningsløst. Formålet med nærværende kursus er at undersøge meningsdannelse midt i det uforståelige – og at gøre det ansigt til ansigt med døden, dvs. med henblik på, at vores livstid er begrænset. Hvis vi ser tingene i endelighedens perspektiv og samtidig sub specie aeternitatis, kan vi se tydeligere, hvad der er vigtigt og hvad der er uvigtigt. Den røde tråd i kurset er eksistenstænkning i 1. teologi, 2. filosofi og 3. skønlitteratur:

  1. Kurset tager udgangspunkt i teologiske klassikere. Vi skal læse Martin Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben, Søren Kierkegaards tale ”Ved en Grav”, Dietrich Bonhoeffers fængselsbreve og Widerstand und Ergebung, nøgletekster af Karl Barth og andre medlemmer af Die Bekennende Kirche, Eberhard Jüngels bog Tod samt udvalgte artikler om eskatologi. Desuden vil der være praktisk-teologiske refleksioner over sjælesorg på hospitalet, begravelsessamtaler, erindringen af de døde og sorggruppearbejde i Folkekirkeregi.
  2. Kurset vil introducere i eksistenstænkning med særligt fokus på livsvisdom og memento mori-motivet fra antikken til (post)modernen. Vi skal diskutere stoikernes syn på forholdet mellem distance og engagement, undersøge receptionslinjen fra Kierkegaard til Martin Heidegger i forståelsen af forholdet mellem endelighed og uendelighed, sammenligne Heideggers ’væren-til-døden’ med Emmanuel Levinas’ og Etty Hillesums fortolkninger af ’væren-for-den-anden’, Hannah Arendts tanke om natalitet og Simone Weils begreb om décréation, samt drøfte forskellige tilgange til historisk-kulturelle katastrofer og menneskelige transformationsmuligheder ved hjælp af tekster fra Walter Benjamin, Primo Levi og Viktor Frankl.
  3. Under inddragelse af skønlitteratur stiller vi skarpt på eksistensorientering i mørke tider, f.eks. ved at se på Paul Gerhardts salme Befiehl du deine Wege og Nicole Krauss’ The History of Love. Kærlighedens livsbekræftende, dødsovervindende magt viser sig også i Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung og Gritli-Briefe, Margarete Susmans Vom Sinn der Liebe og Elazar Benyoëtz’ aforismer. Endvidere skal vi beskæftige os med danske digte om sorgen, savnet og livets kostbarhed, deriblandt Inger Christensens ”Lys”, Søren Ulrik Thomsens digtsamling Rystet Spejl og Laus Strandby Nielsens Når det er mørkt, bliver det lyst. Et modul drejer sig om creative writing som coping-strategi. Tekstpassager fra Fjodor M. Dostojevskij, Karen Blixen, Jón Kalman Stefánsson og Richard Ford skal minde os om hvordan værdighed i livet og i døden kan se ud.

Kompaktkurset vil ikke blot byde på en akademisk dannelsesrejse indenfor teologi, filosofi og litteratur, men er også ’komponeret’ som en slags Gesamtkunstwerk – et kunstnerisk eventyr, hvor poesien selv skal få lov til at tale. En af grundantagelserne er, at poetisk sprog gemmer på en skat af livserfaring og kan noget særligt, når vi søger efter passende ord for det, vi gennemgår. Således står der en digterlæsning på programmet første aften. Endelig kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Islam og muslimer i Europa: Europas fortid, nutid og fremtid med islam og muslimer ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus i uge 33-34 2019.

Dette kursus behandler de langvarige og komplekse relationer mellem den islamiske og den europæiske verden, set fra såvel den islamiske verdens perspektiv som fra den europæiske verdens. Kursets grundpræmis er at islam i Europa ikke er et moderne fænomen, men i høj er sammenfaldende med Europas historie og identitet.

Historisk vil kurset give indblik i relationerne mellem den islamiske verden og kristne kirke og kristenhed i det mediterrane rum, i såvel fredelig sameksistens som konflikt (f.eks. handelsrelationer, al-Andalus, korstog, kolonitid og den senmoderne ’migrationstid’).

Kurset vil også kaste lys over Europas videnskabelige og kunstneriske beskæftigelse med islam og den islamiske verden i form af sprog- og religionsstudier (f.eks. de tidligste arabiskstudier og koranoversættelser) og kunstneriske udtryk (litteratur, malerkunst, arkitektur og film), undertiden omtalt som orientalske studier og Orientalisme(kritik).

Endelig vil kurset introducere til den nyere forskning omkring islam og muslimer i det senmoderne Europa, herunder problematisere et ensidigt fokus på den religiøse identitet. Kurset vil veksle mellem læsning af primærlitteratur (f.eks. rejseberetninger), videnskabelig sekundærlitteratur og audio-visuelt materiale.

Efterår 2019
Prædikenen mellem politik, poesi og teologi ved Marlene Ringgaard Lorensen m.fl. 
Mandage kl. 13-16 Kursusbeskrivelse følger. Forbehold for ændringer.

Kurser 2020

 Arbejde, samliv og ægteskab: et krydsfelt mellem sjælesorg og dogmatik
Ved Niels Henrik Gregersen (KU), Christine Tind Johannesen-Henry (FUV) og Mikkel Christoffersen (KU)
Kompaktkursus i august 2020 uge 33-34. Kursusbeskrivelse følger senere.

Koranen og Bibelen: grundtemaer, genskrivning og fortolkning
ved Thomas Hoffmann. Kompaktkursus uge 33-34 2020
Dette kursus tager udgangspunkt i Koranens engagement med den bibelske litteratur, både den jødiske og den kristne. Dette engagement – præget af både anerkendelse og opgør – har en religionshistorisk fortid, som udspringer af en specifik senantik kontekst, hvor jødedom og kristendom fremstår som selvstændige religioner. Det kommer til udtryk i en række grundtemaer, der er fælles for de tre monoteistiske religioner, jødedom, kristendom og islam, men også adskiller sig afgørende fra hinanden.

Kurset vil veksle mellem syntetiserende overblik og nærlæsninger af udvalgte passager, hvorunder metodisk og teoretisk refleksion over begreber som intertekstualitet og genre vil blive inddraget. Samtidig er det klart, at Koranens engagement ikke lader sig reducere til en religionshistorisk fortid, men også forvaltes videre som et nutidigt – og fremtidigt – engagement af de troende selv. Dette fordrer et aktualiserende og perspektiverende blik på Koranens og Bibelens grundtemaer, som kurset også vil tage i sit opdrag.

Andre kurser under planlægning

Prædikenens teologi ved Prof. mso. Marlene Ringgaard Lorensen m.fl.
Kompaktkursus august 2020.

Afrika
Læs mere om kurserne på centerets hjemmeside: Courses at the Centre of African Studies

Der tages forbehold for ændringer.