Afslutning af studiet  

Ph.d.-studiet afsluttes med indlevering af en afhandling, som bedømmes af et sagkyndigt udvalg. Hvis den foreløbige bedømmelse er positiv, skal den ph.d.-studerende forsvare afhandlingen ved en mundtlig drøftelse (forsvaret). Såfremt dette forsvar forløber tilfredsstillende, indstiller det sagkyndige bedømmelsesudvalg i sin endelige bedømmelse, at den ph.d.-studerende tildeles ph.d.-graden. Tildelingen af graden foretages af Akademisk Råd.

Afslutningen af ph.d.-studiet er et meget komprimeret forløb, idet der i Ph.d.-bekendtgørelsen er afsat begrænset tid til at organisere og afvikle de forskellige elementer. Tidsgrænserne skal overholdes, og det er derfor afgørende, at hovedvejlederen og den ph.d.-studerende sætter bedømmelsesprocessen i gang så tidligt som muligt.

Det påhviler hovedvejlederen at foreslå, hvorledes bedømmelsesudvalget skal sammensættes. Dette forslag skal fremsendes til og drøftes med lederen af den afdeling, som den ph.d.-studerende er tilknyttet. Senest to måneder før den forventede aflevering af afhandlingen skal afdelingslederen fremsende forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalget til HR Søndre City phd@hrsc.ku.dk Ph.d.-udvalget skal derefter godkende udvalgets sammensætning, og den ph.d.-studerende skal høres, før bedømmelsesudvalget nedsættes.

 

Indlevering af ph.d.-afhandlingen


Ph.d.-afhandlingen er den studerendes bidrag til forskningen og skal dokumentere, at forfatteren mestrer fagets videnskabelige metoder og i sin forskning befinder sig på internationalt niveau.

Afhandlingen må maksimalt være på 250 sider inklusiv noter, men eksklusiv bibliografi, bilag og supplerende materiale. Afhandlingen skal være forsynet med et resumé på såvel dansk som engelsk. Hvis afhandlingen er forfattet på dansk, indgår det engelske resumé i beregningen af afhandlingens omfang. Hvis afhandlingen er forfattet på et andet sprog end dansk, indgår det danske resumé i beregningen af afhandlingens omfang.

Afhandlingen skal afleveres i et antal eksemplarer fastsat af Fakultetet samt i elektronisk form. Det Teologiske Fakultet tilbyder at trykke afhandlingen i en publikationsserie med angivelse af ISBN-nr. Herved tilgodeses Ph.d.-bekendtgørelsens krav om, at afhandlingen skal være offentligt tilgængelig. Såfremt den ph.d.-studerende ikke ønsker at benytte sig af dette tilbud, skal afhandlingen afleveres i 15 eksemplarer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den ph.d.-studerendes indskrivning ophører med indlevering af afhandlingen. For ph.d.-studerende, der oppebærer stipendium, ophører også ansættelsesforholdet med indlevering af afhandlingen.Til toppen

Vejlederudtalelse


Samtidigt med, at den ph.d.-studerende indleverer sin ph.d.-afhandling, skal hovedvejlederen indsende en udtalelse vedrørende det samlede ph.d.-forløb. Der skal vedlægges en oversigt over de studieelementer, der er indgået i studiet (bl.a. undervisning, formidling, tilknytning til andre forskningsmiljøer, deltagelse i kurser med angivelse af vægt i ECTS). Hovedvejlederen skal udarbejde udtalelsen med inddragelse af eventuelle medvejledere.

I forbindelse med affattelsen af sin udtalelse kan hovedvejlederen bede den ph.d.-studerende om at udfærdige en slutrapport. Den kan indeholde følgende information:

  • Den ph.d.-studerendes navn, cpr.nr. og adresse
  • Fagområdet, som ph.d.-projektet hører under, og projektets titel
  • Start- og sluttidspunkt for ph.d.-studiet; orlovs- og sygdomsperioder; perioder med deltidsstudium; eventuel genopretningsperiode; meritoverførsel
  • Kursusdeltagelse med angivelse af ECTS
  • Udlandsophold
  • Afholdt undervisning samt anden formidling
  • Andre arbejdsopgaver


I givet fald kan evalueringsrapporterne træde i stedet for den ph.d.-studerendes slutrapport.

Ph.d.-afhandlingen vil kun blive antaget til bedømmelse, hvis ph.d.-skolelederen vurderer, at det samlede ph.d.-forløb er tilfredsstillende gennemført.

Hvis hovedvejlederen ikke anser, at uddannelsen er gennemført tilfredsstillende, kan den ph.d.-studerende fremsende bemærkninger til hovedvejlederens udtalelse. Ph.d.-skolelederen vurderer på grundlag af hovedvejlederens udtalelse, den ph.d.-studerendes eventuelle bemærkninger samt de evalueringsrapporterne, om den samlede ph.d.-uddannelse er tilfredsstillende gennemført.

Hvis der er mangler i gennemførelsen af ph.d.-uddannelsen, får den ph.d.-studerende mulighed for at rette op på forløbet (inden for maksimalt tre måneder).

Den ph.d.-studerende har adgang til at klage over bedømmelsen og ph.d.-skolelederens afgørelse til dekanen.

Hvis ph.d.-uddannelsen ikke er tilfredsstillende gennemført, selv efter at den ph.d.-studerende har haft mulighed for at rette op på konstaterede mangler, udskrives den ph.d.-studerende. Til toppen

Bedømmelsesudvalg

På grundlag af en indstilling fra hovedvejlederen foreslår lederen af den afdeling, som den ph.d.-studerende er tilknyttet, hvorledes bedømmelsesudvalget kan sammensættes. Afdelingslederen skal fremsende dette forslag til Fakultetet senest to måneder før den forventede aflevering af afhandlingen. Herefter skal Ph.d.-udvalget drøfte og godkende udvalgets sammensætning. Den ph.d.-studerende vil blive hørt, før bedømmelsesudvalget kan nedsættes.

Det Teologiske Fakultet nedsætter på grundlag af indstillingen fra ph.d.-udvalget et sagkyndigt bedømmelsesudvalg på tre medlemmer. Udvalget bør nedsættes forud for indleveringen af ph.d.-afhandlingen og skal under alle omstændigheder nedsættes senest samtidigt med indleveringen af afhandlingen.

Bedømmelsesudvalget består af tre medlemmer, der er anerkendte forskere inden for det relevante fagområde. To medlemmer skal være ansat uden for Københavns Universitet, og mindst ét medlem skal have ansættelse i udlandet, med mindre dette er uhensigtsmæssigt i forhold til afhandlingens emne.

Hoved- og eventuelle medvejledere kan ikke være medlemmer af bedømmelsesudvalget. Hovedvejlederen er tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret. Hovedvejlederen skal stå til rådighed med henblik på at besvare opklarende spørgsmål om ph.d.-forløbet og den faglige progression i den ph.d.-studerendes forskningsprojekt. I forbindelse med varetagelse af disse opgaver kan hovedvejlederen indbydes til at deltage i bedømmelsesudvalgets eventuelle møder, men kan ikke fungere som sekretær for udvalget.

Den ph.d.-studerende bliver orienteret om bedømmelsesudvalgets sammensætning og har adgang til at gøre indsigelse.

Hvis den ph.d.-studerende har været finansieret af et stipendium fra Rådet for Teknologi og Forskning (ErhvervsPhD), skal mindst ét af bedømmelsesudvalgets medlemmer have virksomhedsrelevant forskningserfaring inden for fagområdet, men kan ikke være ansat ved samme virksomhed som den ph.d.-studerende.Til toppen

Foreløbig indstilling


Senest to måneder efter nedsættelsen af bedømmelsesudvalget skal der foreligge en foreløbig indstilling. Bedømmelsesudvalget skal i indstillingen meddele, om ph.d.-afhandlingen er egnet til at komme til forsvar og kan danne grundlag for en senere tildeling af ph.d.-graden. Indstillingen skal være skriftlig og begrundet. Ved manglende konsensus skal flertallets opfattelse være udslagsgivende. Konklusionen i den foreløbige indstilling skal være formuleret således, at den er velegnet til at gengives ved et senere forsvar og i senere sagsbehandling.

Kopi af den foreløbige indstilling bliver sendt til afhandlingens forfatter.

Hvis den foreløbige indstilling er positiv, kan forsvaret finde sted.

Hvis den foreløbige indstilling er negativ, skal bedømmelsesudvalget oplyse, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form. Både afhandlingens forfatter og hovedvejlederen har ret til at fremsende bemærkninger til indstillingen. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling samt eventuelle bemærkninger fra forfatteren og hovedvejlederen skal ph.d.-skolelederen træffe afgørelse om det videre forløb. Der er tre mulige afgørelser: forsvaret kan ikke finde sted; ph.d.-afhandlingen skal bearbejdes (inden for tre måneder) og bedømmes igen; den foreliggende afhandling skal bedømmes af et nyt bedømmelsesudvalg.Til toppen

Forsvar


Forsvaret af en ph.d.-afhandling er offentligt og skal annonceres på Universitetets og Fakultetets hjemmesider og, hvis det er muligt, i Universitetsavisen. Til brug ved annonceringen skal forfatteren levere et resumé på 10-20 linjer, som skal foreligge på både dansk og engelsk, og som i alment forståelige vendinger beskriver hovedresultaterne i ph.d.-afhandlingen.

Forsvaret kan tidligst finde sted to uger efter at bedømmelsesudvalget har afgivet sin foreløbige indstilling, og skal senest afholdes tre måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan ph.d.-skolelederen dog godkende en udsættelse af forsvaret. I det tilfælde skal forfatteren og Fakultetet skriftligt træffe aftale om tidspunktet for afholdelse af forsvaret.

Forsvaret ledes af en fastansat videnskabelig medarbejder med indsigt i ph.d.-området på vegne af ph.d.-skolelederen. Forsvaret bør ikke vare mere end tre timer, heri indberegnet en eventuel pause. Forfatteren til afhandlingen har op til 20 minutter til at fremlægge ph.d.-afhandlingens hovedresultater. Medlemmerne af bedømmelsesudvalget fungerer som opponenter, og hver opponent har 40 minutter til rådighed. Afslutningsvis har tilhørerne mulighed for med udgangspunkt i afhandlingen og præsentationen at stille spørgsmål til forfatteren.

Det påhviler lederen af forsvaret at tilse, at forsvaret foregår på en værdig måde, og lederen kan, hvis det bliver nødvendigt, afbryde eller forlænge forsvarshandlingen.Til toppen

Endelig indstilling


Efter afslutningen af forsvaret vurderer bedømmelsesudvalget, om forfatteren kan indstilles til ph.d.-graden. Udvalget skal umiddelbart derefter mundtligt meddele forfatteren den endelige indstilling; hvis dette ikke er muligt, skal forfatteren have oplyst, hvornår den endelige indstilling vil kunne foreligge.

Uanset resultatet af bedømmelsesudvalgets drøftelser skal den endelige skriftlige indstilling foreligge senest én uge efter forsvaret. Indstillingen skal være begrundet, og ved uenighed beror den på stemmeflertal.

Den endelige indstilling stiles til Det Teologiske Fakultet.

Hvis bedømmelsesudvalgets indstilling er negativ, kan forfatteren fremsende bemærkninger til indstillingen og anmode om, at afhandlingen bedømmes af et nyt bedømmelsesudvalg. Hvis der fremsættes en sådan anmodning, beslutter ph.d.-skolelederen, om den skal efterkommes. Forfatteren har adgang til skriftligt og begrundet at klage over ph.d.-skolelederens afgørelse til dekanen.Til toppen

Tildeling af ph.d.-graden


På grundlag af bedømmelsesudvalgets endelige og positive indstilling tildeles ph.d.-graden af Akademisk Råd.

Til dokumentation af den erhvervede grad udstedes der et ph.d.-bevis på dansk og engelsk, som underskrives af rektor samt dekanen for Det Teologiske Fakultet. Beviset indeholder oplysninger om fagområdet, emnet for ph.d.-afhandlingen samt oplysninger om den gennemførte ph.d.-uddannelse. Bevises ledsages af et bilag på dansk og engelsk, som anfører godkendte ph.d.-kurser, længere udlandsophold, eventuelle samarbejdspartnere og andre relevante forhold.

De ph.d.-studerende, der ikke opnår ph.d.-graden, kan efter anmodning få dokumentation på dansk og engelsk af de dele af ph.d.-uddannelsen, der er tilfredsstillende gennemført.Til toppen

Til toppen