Forkortelsesliste

Værkforkortelser

SKS

Søren Kierkegaards Skrifter.

SKS-B

Søren Kierkegaards Skrifter som bogudgave.

SKS-E

Søren Kierkegaards Skrifter som elektronisk udgave.

SV1

Søren Kierkegaards Samlede Værker, 1. udg. (udg. af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange), bd. 1-14, Kbh. 1901-06.

SV2

Søren Kierkegaards Samlede Værker, 2. udg. (udg. af A.B. Drachmann, J.L. Heiberg og H.O. Lange), bd. 1-15, Kbh. 1920-36.

SV3

Søren Kierkegaards Samlede Værker, 3. udg. (udg. af P.P. Rohde), bd. 1-20, Kbh. 1962-64.

EP

Af S. Kierkegaards Efterladte Papirer (udg. af H. P. Barfod og H. Gottsched), bd. 1-9, Kbh. 1869-81. Der henvises til bindnummer med romertal, fx EP III, s. 39.

Pap.

Søren Kierkegaards Papirer (udg. af P.A. Heiberg, V. Kuhr og E. Torsting), bd. I-XI, Kbh. 1909-48; 2. forøgede udg. (udg. af N. Thulstrup), bd. I-XVI, Kbh. 1968-78 (bd . XIV-XVI, Index ved N. J. Cappelørn, Kbh. 1970-78). Der henvises til bind, gruppe (A, B eller C), optegnelsens nummer samt i enkelte tilfælde tillige til sidetal, fx VII 2 A, s. 137.

B&A

Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard (udg. af N. Thulstrup), bd. 1-2, Kbh. 1953-54.

Bl.art.

S. Kierkegaard's Bladartikler, med Bilag samlede efter Forfatterens Død, udgivne som Supplement til hans øvrige Skrifter (af Rasmus Nielsen), Kbh. 1857.

ktl.

Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards bogsamling (udg. af H. P. Rohde), Kbh. 1967.

Bibelforkortelser

Am

Amos' Bog

ApG

Apostlenes Gerninger

Dan

Daniels Bog

Dom

Dommerbogen

Ef

Paulus' Brev til Efeserne

Es

Esajas' Bog

Est

Esters Bog

Ez

Ezekiels Bog

Ezra

Ezras Bog

Fil

Paulus' Brev til Filipperne

Filem

Paulus' Brev til Filemon

Gal

Paulus' Brev til Galaterne

Hab

Habakkuks Bog

Hagg

Haggajs Bog

Hebr

Brevet til Hebræerne

Hos

Hoseas' Bog

Højs

Højsangen

Jak

Jakobs Brev

Jer

Jeremias' Bog

Job

Jobs Bog

Joel

Joels Bog

Joh

Johannesevangeliet

1 Joh

Johannes' Første Brev

2 Joh

Johannes' Andet Brev

3 Joh

Johannes' Tredje Brev

Jon

Jonas' Bog

Jos

Josvabogen

Jud

Judas' Brev

Klages

Klagesangene

Kol

Paulus' Brev til Kolossenserne

1 Kong

Første Kongebog

2 Kong

Anden Kongebog

1 Kor

Paulus' Første Brev til Korintherne

2 Kor

Paulus' Andet Brev til Korintherne

1 Krøn

Første Krønikebog

2 Krøn

Anden Krønikebog

Luk

Lukasevangeliet

Mal

Malakias' Bog

Mark

Markusevangeliet

Matt

Matthæusevangeliet

Mika

Mikas Bog

1 Mos

Første Mosebog

2 Mos

Anden Mosebog

3 Mos

Tredje Mosebog

4 Mos

Fjerde Mosebog

5 Mos

Femte Mosebog

Nah

Nahums Bog

Neh

Nehemias' Bog

Obad

Obadias' Bog

Ordsp

Ordsprogenes Bog

1 Pet

Peters Første Brev

2 Pet

Peters Andet Brev

Præd

Prædikerens Bog

Rom

Paulus' Brev til Romerne

Ruth

Ruths Bog

1 Sam

Første Samuelsbog

2 Sam

Anden Samuelsbog

Sef

Sefanias' Bog

SI

Salmernes Bog

1 Thess

Paulus' Første Brev til ThessaIonikerne

2 Thess

Paulus' Andet Brev til ThessaIonikerne

1 Tim

Paulus' Første Brev til Timotheus

2 Tim

Paulus' Andet Brev til Timotheus

Tit

Paulus' Brev til Titus

Zak

Zakarias' Bog

Åb

Johannes' Åbenbaring

Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger

Bar

Baruks Bog

TilfDan

Tilføjelser til Daniels Bog

TilfEst

Tilføjelser til Esters Bog

JerBr

Jeremias' Brev

Judit

Judits Bog

1 Makk

Første Makkabæerbog

2 Makk

Anden Makkabæerbog

ManB

Manasses Bøn

Sir

Siraks Bog

Tob

Tobits Bog

Visd

Visdommens Bog