Theis Schønning Johansen

Theis Schønning Johansen

Ph.d. stipendiat

Arbejdstitlen for mit projekt er Scriptura, fides et experientia - om erfaringen af Guds Ord hos Erasmus af Rotterdam og Martin Luther i viljesstriden. Projektets formål er grundlæggende at undersøge, hvordan et begreb som erfaring konciperes hermeneutisk og teologisk i de to forfatterskaber, og hvordan denne forståelse indvirker på striden om viljens frihed.

Undersøgelsen tager sit udgangspunkt bl.a. i Erasmus' hhv. Luthers refleksioner over antropologi, kristologi og pneumatologi, sådan som disse kommer til udtryk igennem deres værker i deres specifikke historiske og kontekstuelle sammenhænge. En sådan undersøgelse berører ufravigeligt trosforståelsen hos forfatterne, der for såvel Erasmus som for Luther står som en hovedhjørnesten i den teologiske disciplin, og derfor er det i nærværende projekt særligt spørgsmålet om karakteren af troens erfaring over for andre menneskelige erfaringer, der er centrale for at belyse viljesstriden. 

Et væsentligt aspekt ved projektet er, at det ikke begrænser sig til en læsning af Om den frie vilje og Om den trælbundne vilje, men at det tager flere af Erasmus' og Luthers tidligere skrifter under behandling med henblik på at tilvejebringe et overblik over de respektive trosforståelser og den hertilhørende erfaring.  

ID: 334154150