Nete Helene Enggaard

Nete Helene Enggaard

Postdoc

Aktuel forskning

Videnskabelig understøttelse af Liturgisk arbejdsgruppe vedr. dåb og nadver

Biskopperne har pr. januar 2017 nedsat tre fagudvalg, der skal arbejde med liturgi de kommende to år. Et udvalg skal arbejde med gudstjenesten, et andet skal arbejde med spørgsmålet om autorisation og frihed, og et tredje skal arbejde med dåb og nadver.

Den liturgiske arbejdsgruppe vedr. dåb og nadver bidrager til det samlede arbejde gennem en teologisk, kirkeretlig, liturgisk og samfundsmæssig refleksion over sakramenternes tolkning og betydning i dag.

Under inddragelse af nyere forskningsvinkler og tilgange til liturgi skal arbejdsgruppen drøfte dåb og nadver historisk, aktuelt, liturgisk og teologisk for at gennemtænke den evangelisk-lutherske arv i en nutidig sammenhæng og praksis. Desuden skal gruppen diskutere sakramentsforståelsen i folkekirken i dag, som den kommer til udtryk i indledninger, bønner, salmer og fortolkninger til dåb og nadver, samt i det konkret performative, ritualets konkrete elementer og omgangen med dem. Endelig skal gruppen med afsæt i kirkesociologiske undersøgelser og generelle erfaringer bidrage med en analyse af den aktuelle folkekirkelige praksis ved dåb og nadver, herunder pege på pejlemærker og opmærksomhedspunkter af vigtighed for videre drøftelser.

Arbejdsgruppen består af 11 fagpersoner udpeget blandt ansatte på universiteterne, folkekirkens uddannelsesinstitutioner og det kirkelige praksisfelt. Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift, fungerer som arbejdsgruppens formand.

Nete Enggaard er tilknyttet Liturgisk arbejdsgruppe vedr. dåb og nadver for at understøtte arbejdsgruppens arbejde videnskabeligt, dels gennem faglige bidrag til arbejdet af teologisk og metodologisk karakter, herunder affattelse af arbejdsgruppens endelige rapport, dels ved at sikre arbejdets forankring i det videnskabelige miljø ved Det Teologiske Fakultet, KU. 

Den videnskabelige understøttelse af arbejdsgruppens arbejde har til formål at medvirke til oparbejdelse og fremlæggelse af et samlet kvalificerende vidensgrundlag for den videre liturgiske debat i folkekirken og de relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer.

ID: 9246955