14. september 2010

Ph.d.-opslag

Under forudsætning af fornøden bevilling opslås et ph.d.-stipendium ledigt til besættelse ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Stipendiet, der har varighed af tre år og planlagt startdato den 1. december 2010, kan søges inden for de eksegetiske fag eller kirkehistorie. Tildeling af et stipendium medfører samtidig indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Teologiske Fakultets ph.d.-skole og tilknytning til Forskerskolen Religion og Samfund.

Yderligere opslås en friplads. En friplads indebærer, at fakultetet stiller ressourcer (kontorhold, vejledning mv.) til rådighed for gennemførelse af en ph.d.-uddannelse. Ihændehaveren af en friplads oppebærer ikke løn under sin indskrivning.

For at komme i betragtning skal ansøgere have bestået teologisk kandidateksamen eller anden relevant kandidatuddannelse eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer. Fakultetet prioriterer ansøgere, der har demonstreret særlige anlæg for videnskabeligt arbejde, som regel i deres speciale, belønnet prisopgave eller publicerede afhandlinger.

Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. I henhold til aftalen er en ph.d.-stipendiat forpligtet til at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der i hele ansættelsesperioden på 3 år svarer til 840 arbejdstimer. Ligeledes skal stipendiaten være villig til at indgå aktivt i fakultetets forskningsmiljø.

Ansøgningen udfærdiges på et særligt skema, som kan udskrives fra Fakultetets hjemmeside: www.teol.ku.dk -> Forskning ->Ph.D.-> Ansøgningsskema. Derudover skal ansøgningen ledsages af følgende bilag: kopi af eksamensbevis, kortfattet curriculum vitae, udkast til studieprogram (med projektbeskrivelse) og budget for det samlede studieforløb. Såfremt de foreligger, skal følgende dokumenter ligeledes vedlægges ansøgningen: speciale, specialeudtalelse og publikationsliste

Udkastet til studieprogram skal indeholde dels en beskrivelse af det påtænkte forskningsprojekt på maksimalt 5 normalsider dels en realistisk plan for opfyldelse af ph.d.-bekendtgørelsens krav om kursusdeltagelse og studieophold ved andre institutioner. I ansøgningen skal desuden angives eventuelle større udgifter til fx rejser og apparatur eller for projektet afgørende sagkyndig ekstern assistance.

De indkomne ansøgninger vil blive behandlet af et fagkyndigt udvalg. Ansøgerne vil blive orienteret om udvalgets sammensætning. Ansøgningerne vil blive bedømt dels på projekternes kvalitet og faglige relevans, dels på ansøgernes dokumenterede kvalifikationer og muligheder for at gennemføre ph.d.-studiet inden for normeret tid. Når udvalgets bedømmelse foreligger, får hver ansøger tilsendt den del af bedømmelsen, som angår vedkommende.

Ansøgning og bilag indsendes i 4 eksemplarer; dog vil der kun skulle indleveres ét eksemplar af specialeafhandlingen. Det Teologiske Fakultet forbeholder sig ret til at se bort fra ufuldstændige ansøgninger.

Ansøgninger skal være Det Teologiske Fakultet hænde senest den 25. oktober 2010 kl. 12.00 mærket med journalnummer 211-0047/10 -1110.

Ph.d.-bekendtgørelsen og andre relevante dokumenter kan rekvireres fra fakultetets hjemmeside http://www.teol.ku.dk/ eller ved henvendelse til Det Teologiske Fakultetskontor, Købmagergade 44-46, 1150 København K. Eventuelle spørgsmål kan rettes telefonisk til Niels Chr.Tolvang-Nielsen på 35323605 eller på mail nct@teol.ku.dk