1. februar 2010

Pressemeddelelse: Søren Kierkegaard Forskningscenteret bliver en del af Det Teologiske Fakultet

Ved semesterstart 2010 indlejres Søren Kierkegaard Forskningscenteret under Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Hermed bliver Københavns Universitet
verdensførende inden for forskning og undervisning i Søren Kierkegaards tanker.

SKC danner rammen om fire banebrydende projekter, der sætter dagsordenen for de næste fem år, både når det drejer sig om forskning og om forskningsbaseret undervisning.

I 2010 bringes Kierkegaard i forhold til den klassiske dannelsestanke og i forhold til de moderne selvudviklingsteorier, som coaching-kulturen er udsprunget af.

Kierkegaard er en tænker med en forunderlig og forfriskende aktualitet. Hans tanker om selvet og dets udvikling har ikke bare filosofisk og teologisk værdi, men tillige pædagogisk appel. Ved at provokere og innovere moderne selvudviklingsteorier og ledelsesidealer har Kierkegaards tanker om selvet også adresse til erhvervslivet.

I forlængelse af disse to projekter afholder SKC i 2010 dels en workshop i foråret for virksomhedskonsulenter om selvudvikling i et kierkegaardsk perspektiv, dels et seminar i efteråret med titlen "Kierkegaard: dannelse, myndighed og opdragelse". I november er SKC medarrangør af en konference med titlen "Lederidealet 2020" for virksomhedsledere.

Denne fokusering på selvet afspejler sig også i indeværende semesters undervisning, hvor der udbydes et emnekursus "Identitetsdannelse og dannelseskritik" ved lektor Joakim Garff og et om "Coaching og teologi" ved lektor Pia Søltoft.

I 2011 koncentrerer SKC sig om Kierkegaards forhold til den samtid og de kilder, der har haft afgørende indflydelse på hans forfatterskab samt på den senere reception heraf. Lektor Jon Stewart, der bl.a. er redaktør af serien Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, fokuserer i sin forskning og undervisning på forholdet mellem filosofi og religion i Kierkegaards samtid.

I 2012 gælder det Kierkegaards syn på kærlighed i dens forskellige skikkelser. Kierkegaard var ikke slet så kritisk over for den erotiske kærlighed, som det hidtil har været antaget. Også dette afspejler sig i årets undervisningsudbud om næstekærlighedstankens indhold og relevans og i to planlagte internationale, tværfaglige seminarer om kærlighedens kendetegn.

I 2013 vil 200-års dagen for Kierkegaards fødsel blive fejret på alle leder og kanter i KU-regi.

Undervisningsdelen er en nyskabelse i forhold til SKC's hidtidige virksomhed. Foruden fire engelsksprogede kurser for udenlandske studerende arrangeret i samarbejde med DIS afholder SKC også hvert semester kollokvier især for nationale og internationale ph.d.-studerende og post.doc.s, der opholder sig ved centeret.

Indlejringen vil blive fejret den 11. februar på Det Teologiske Fakultet. Alle er velkomne. Se programmet her http://www.skc.ku.dk/arrangementer/indlejring/


Kontakt:
Lektor Pia Søltoft
Mail: ps@sk.ku.dk
Mobil: 51 22 75 94