Enten-Eller: Det æstetiske

En håndtegnet fødselsdagsblomst fra Kierkegaard til niecen Henriette Lund på hendes 13-års fødselsdag

Ugidelighed


"Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk
en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende;
jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde
jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde
reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa
Summarum jeg gider slet ikke." (Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)


Verdens undergang som vittighed


"Det hendte paa et Theater, at der gik Ild i Coulisserne.
Bajads kom for at underrette Publicum derom. Man
troede, det var en Vittighed og applauderede; han
gjentog det; man jublede endnu mere. Saaledes tænker
jeg, at Verden vil gaae til Grunde under almindelig
Jubel af vittige Hoveder, der troer, at det er en Witz." (Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)


Den ene farve

"Mit Livs-Resultat bliver slet Intet, en Stemning, en enkelt
Farve. Mit Resultat faaer en Lighed med hiin Kunstners
Maleri, der skulde male Jødernes Overgang over det
røde Hav, og til den Ende malede hele Væggen rød,
idet han forklarede, at Jøderne vare gaaede over,
Ægypterne vare druknede." (Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)


Filosofferne sælger ud


"Det, Philosopherne tale om Virkeligheden, er ofte lige
saa skuffende, som naar man hos en Marchandiser
læser paa et Skildt: her rulles. Vilde man komme med
sit Tøi for at faae det rullet, saa var man narret; thi
Skildtet er blot tilsalgs." (Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)


Søndagsstemning og sorgfuld længsel


"Solen skinner saa skjønt og livligt ind i mit Værelse,
Vinduet staaer aabent i det næste; paa Gaden er
Alt stille, det er Søndag-Eftermiddag: jeg hører
tydelig en Lærke, der uden for et Vindue i en af
Naboegaardene slaaer sine Triller, uden for det
Vindue, hvor den smukke Pige boer; langt borte fra
en fjern Gade hører jeg en Mand raabe med Reier;
Luften er saa varm, og dog er hele Byen som uddød.
– Da mindes jeg min Ungdom og min første Kjærlighed
– da længtes jeg, nu længes jeg kun efter min første
Længsel. Hvad er Ungdom? En Drøm.
Hvad er Kjærligheden? Drømmens Indhold."(Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)


Fortrydelsens totalitet


"Gift Dig, Du vil fortryde det; gift Dig ikke,
Du vil ogsaa fortryde det; gift Dig eller gift Dig ikke,
Du vil fortryde begge Dele; enten Du gifter Dig,
eller Du ikke gifter Dig, Du fortryder begge Dele." (Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)


Don Juans venusbjerg


"Middelalderen veed meget at tale om et Bjerg, som
ikke er funden paa noget Kort, det hedder Venus-
Bjerget. Der har Sandseligheden sit Hjem, der har
den sine vilde Glæder, thi den er et Rige, en Stat.
I dette Rige har Sproget ikke hjemme, ikke Tankens
Besindighed, ikke Reflexionens møiefulde Erhverven,
der lyder blot Lidenskabens elementariske Stemme,
Lysternes Spil, Beruselsens vilde Larm, der nydes blot i
evig Tummel. Dette Riges Førstefødte er Don Juan." (Enten - Eller. Første Deel. Kilde: SKS.dk)

Se næste:

Se forrige: