Ph.d.-uddannelsen på Det Teologiske Fakultet

Karen Blixens Plads på Søndre Campus.

Ph.d.-skolen ved Det Teologiske Fakultet huser ph.d.-projekter indenfor både teologi og Afrikastudier. Ph.d.-skolen varetager ph.d.-uddannelse inden for Afrikastudier og inden for de teologiske hovedfag (eksegese, kirkehistorie og systematisk teologi) samt inden for områder, hvor teologiske problemstillinger og erkendelser spiller en væsentlig rolle. Ph.d.-studiet under Det Teologiske Fakultet er således åbent for en bred vifte af teologiske, religionsvidenskabelige og -historiske emner og er ikke bundet i forhold til teoretiske retninger eller metodevalg.

Det er forskeruddannelsens mål at udvikle den studerendes kompetence til videnskabeligt arbejde på internationalt niveau og i samspil med internationale forskningsmiljøer. Den ph.d.-studerende arbejder under sit studium med et originalt videnskabeligt projekt og skal ved studiets afslutning fremlægge enten én samlet større afhandling eller en samling mindre publicerede eller publicerbare arbejder, der er indrammet af en indførende indledning og en samlende konklusion. Under studiet har den ph.d.-studerende krav på og pligt til at modtage vejledning fra en eller flere anerkendte forskere; hovedvejlederen er en af fakultetets fastansatte akademiske medarbejdere.

Ph.d.-uddannelsen gennemføres i henhold til de regler, der er fastlagt i Københavns Universitets overordnede regelsæt og Det Teologiske Fakultets supplerende regler. Ph.d.-studiet er normeret til tre års fuldtidsstudium (3 x 60 ECTS); der er kun begrænsede muligheder for orlov og reduceret studieaktivitet (deltidsstudium).

Læs mere om