Center for Videnskab og Tro

Center for Videnskab og Tro (CVT) er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Centrets formål er at forske, undervise og formidle i forholdet mellem videnskab og tro inden for alle universitetets vidensområder.
Æble
Foto: Pixabay.com
CVTs overordnede hypotese er, at videnskab og tro kan anvendes som komplementære tilgange til at forstå en mangfoldig verden, der er mere kompleks, end nogen videnskabelig teori eller tro kan indfange. 
 
Deraf CVTs motto: ”Verden er større, end vi ved og tror…”
 
”Videnskab” handler om systematiske beskrivelser af natur, samfund og mennesker ud fra forskellige videnskabsgrene. ”Tro” omfatter menneskers håb, tillid, formål og mening, med eller uden spirituelle/religiøse elementer. Tro er virksom på mange måder i samfundet og hos det enkelte menneske, men elementer af tro indgår også i den videnskabelige praksis uden at lade sig bevise i streng videnskabelig forstand.
 
Samtidig handler både videnskab og tro også om at gøre verden lidt bedre. Hvordan leve sundt og meningsfyldt? Hvordan udvikle et samfund ud fra en dyb forståelse af sammenhængen mellem menneske og natur? 
 
Der er behov for en metodisk adskillelse mellem videnskab og tro, ligesom der også må skelnes mellem videnskab og etik. Men netop dette åbner for komplementaritet og synergi. Videnskab og tro er distinkte tilgange til at forstå verden med, men i praksis arbejder de forskellige tilgange sammen for at løse konkrete samfundsmæssige udfordringer og personlige dilemmaer. Elementer af tro kan stimulere videnskab, og videnskab kan både korrigere og stimulere tro.
 
Gennem forskning, undervisning og formidling ønsker CVT at åbne for frugtbare beskrivelser og samtaler om forholdet mellem videnskab og tro. Det gøres bedst i et tværfagligt samspil mellem naturvidenskaber, sundhedsvidenskaber, samfundsvidenskaber, humaniora og teologi - til gavn for universiteter, hospitaler, skoler, organisationer og den bredere offentlighed.
 
Center for Videnskab og Tro er fysisk placeret på Det Teologiske Fakultet på KUs Søndre Campus, Bygning 6B, i lokale 6B-1-39 og 6B-1-37 med mødelokaler i 6B-1-36 og andre steder på Københavns Universitet. 
 
Centret starter den 1.7.2023 og ledes i fællesskab af prof. Per Torp Sangild (KU-SUND) og prof. Niels Henrik Gregersen (KU-TEO).
 
Åbningskonference
CVT holder sin åbningskonference d. 6. oktober kl. 9-17 i Søren Kierkegaard Auditoriet (6B-0-1) på Det Teologiske Fakultet på Søndre Campus. Se program her.

 

 

 

Videnskab
 
Med ”videnskab” forstår Center for Videnskab og Tro (CVT) alle de videnskaber, som er repræsenteret på landets universiteter, herunder Københavns Universitets fem fakulteter. Både mellem og inden for disse fakulteter er der mange forskellige videnskaber, og disse defineres både af deres genstandsområder, mål og metoder. Fælles for dem er, at aspekter af naturen, samfundet og mennesker søges forstået på en systematisk og gennemtænkt måde. 
 
Videnskabelige arbejder kan kritiseres af fagfæller og publiceres i anerkendte videnskabelige tidsskrifter inden for hvert fagområde. Samtidig er forskningsformidling til samfundet blevet en stigende del af videnskabens forpligtelser.  
 
På ethvert universitet findes der både eksempler på vellykkede specialiseringer og på specialiseringer, som hindrer fælles forståelse og samarbejde om problemer i natur og samfund. Centret ønsker at bidrage til at nedbryde en ensidig silotænkning omkring mål og metoder i videnskab og dermed bidrage til det interdisciplinære samarbejde mellem fakulteterne. 
Videnskaber er forskellige, ligesom forskningsfællesskaber og mennesker er forskellige. I praksis er der inden for alle grene af videnskaben en strid mellem ”paradigmer” og ”skoler”: Hvad der er vigtigt og mindre vigtigt, og hvad er de bedste veje fremad for de enkelte discipliner? Både viljen til samarbejde og den faglige strid er væsentlige for videnskabelige fremskridt. 
 
En række vidensområder er primært teoretisk-eksperimentelle eller empiriske med systematisk opsamling og fortolkning af data. Her bruges videnskab til at forklare empirisk givne relationer og formulere overordnede forståelsesrammer. Forståelsen af empiri er dog forskellig fra naturvidenskaberne til samfundsvidenskaberne og de humanistiske fagområder. 
 
Nogle fagfelter har mere direkte samfundsmæssige og praktiske dimensioner. Dette gælder mange natur- og sundhedsvidenskaber, økonomi og jura og de etiske implikationer inden for filosofi, teologi og andre former for humanvidenskab. Videnskab drejer sig ikke kun om basale beskrivelser af hele verden (latin: ’universitas’ = ’det hele’), men også om at gøre tingene bedre for natur, samfund og mennesker. Videnskab drejer sig ikke kun om fortiden og nutiden, men også om fremtiden.
 
Tro
 
Med ”tro” forstås en lang række menneskelige fænomener, som inkluderer håb, tillid, formål og mening, med eller uden medvirken af spirituel eller religiøs tro. På dansk savner vi den engelske skelnen mellem mere kognitive beliefs og mere emotionelle og personlige faiths. I begge tilfælde spiller tro en rolle i både sekulære og religiøse sammenhænge - fra mere teoretiske antagelser til tillid og overbevisning på et personligt og socialt plan. 
 
Inden for videnskaberne er spørgsmål om tro som regel uudtalte. Alligevel finder vi ofte ”tro” i form af intuitioner eller teorier om sammenhænge, der danner afsæt for videnskabelige hypoteser. Tro indgår som forskningsledende forudsætninger for overhovedet at kunne undersøge og forstå verden omkring os, eller i form af grundantagelser om virkelighedens natur, som ikke kan bevises. Tro er mere end de ’huller’, som videnskaben endnu ikke har belyst. Tro lader sig ikke bevise eller modbevise med videnskab, men spiller alligevel en stor rolle i den overordnede tilgang til naturen, samfundet og det at være menneske i verden.  
 
Tro kan også være af etisk art, der hænger sammen med et personligt og socialt engagement i væsentlige samfundsspørgsmål. En videnskabelig tilgang til at forstå verden vil derfor i praksis som regel sameksistere med tro (sekulær eller religiøs) i én og samme person. Sådanne anliggender lader sig sjældent beskrive monofagligt, men lader sig bedst forstå med en bredere palet af videnskaber inden for universitetet. 
 
Inden for det religiøse felt findes ligeledes et bredt register af tro, både omfattende belief og faith. Når det drejer sig om faith, hører personlige og eksistentielle erfaringer ofte sammen med religiøse traditioner og fællesskaber. Men også religioner artikulerer sig i beliefs, fx ved at se mening og/eller meningsløshed i det, der sker, og om selv at forholde sig til tilværelsen i en personlig faith. Endelig kan religiøs tro rumme en grundlæggende tillid til Gud, uanset hvad tilværelsen vil bringe. Også her hænger faith, i form af tro og tillid, sammen med beliefs, antagelser og overbevisninger. 
 
Der er forskel på en kognitiv tro på, at noget eller nogen eksisterer (’belief’) og at have tillid (’faith’) til andre mennesker eller noget guddommeligt. Men det kognitive og det emotionelle hører sammen i alle former for spirituel eller religiøs tro. Videnskaben kan derfor korrigere troen for overtro, ligesom tro og filosofisk tænkning kan korrigere en blind tro på videnskaben, som glemmer, at også videnskab altid er et menneskeligt projekt med indbyggede begrænsninger. 
 
Inden for kristendommen bliver tro forstået som del af triaden ”tro, håb og kærlighed”. Troens tillid viser sig i håb, og troen udleves i kærlighed, og Gud forstås som indbegrebet af al kærlighed. En bibelsk definition på tro lyder at ”tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses”. Denne definition passer godt på de fleste former for tro, ikke kun kristen tro. CVT tager afsæt i kristendommen som kulturbærende tro i Danmark, men er åben for anden tro, eller ingen tro, idet formålet er at beskrive mulig komplementaritet eller synergi mellem videnskab og tro.       
 
CVT tematiserer berøringsflader mellem videnskab og tro – i forskning, uddannelse og formidling.  

 

Center for Videnskab og Tro arbejder principielt med alle fagfelter, som findes på universiteter. I de første år arbejder CVT dog med to tyngdepunkter:

  • Sundhed
  • Økologi

Professor Per Sangild er hovedansvarlig for det første område, professor Niels Henrik Gregersen for det andet hovedområde.

Der er et betydeligt overlap mellem sundhed og økologi, der begge udforskes i mange forskellige grene af videnskaben. Ofte arbejdes der inden for samme genstandsfelt med vidt forskellige videnskabelige metoder, der typisk afspejler naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humanistisk videnskab. Eksempelvis kan natur, miljø og klima studeres ud fra geofysik og kemi (naturvidenskab), ud fra økonomi, jura og antropologi (samfundsvidenskab) eller ud fra naturfilosofi, værdier og etik inden for humaniora og teologi. På samme måde kan menneskers sundhed studeres kemisk i det enkelte menneske (naturvidenskab som grundlag for sygdomsforståelse og -behandling), socialt eller sundhedsøkonomisk i befolkningen (samfundsvidenskaber) eller ud fra filosofi, værdier og sundhedsetik (humanistisk sundhedsvidenskab). 

CVT arbejder på tværs af videnskaber inden for de enkelte emner og udforsker, om og hvordan videnskab og tro kan samvirke til forstå verden. CVTs arbejde resulterer i videnskabelige publikationer, uddannelse og formidling.

 

 

 

 

 

 

 

CVT ønsker samarbejde med en lang række akademiske og eksterne partnere for at nå centrets formål: At udforske videnskab-tro relationer i vores forståelse af verden. Vi inviterer til at kontakte CVT, hvis der er kunne være fælles interesser inden for områder mellem videnskab og tro. 
 
Universiteter og uddannelsesinstitutioner: CVT ønsker at samarbejde med videnskabeligt personale ved både danske og udenlandske universiteter, som har interesse for og indsigt i videnskab-tro relationer i forhold til eget fagfelt. CVT kan indgå som del af fremtidige større forskningsprogrammer, hvor det er relevant.  Vi inddrager også gerne studerende i forbindelse med opgaveskrivning til at beskrive enkeltområder. 
 
Offentlige eller private organisationer: CVT søger inspiration fra danske og udenlandske organisationer, som har en naturlig interesse for videnskab-tro relationer. Sådanne kan inkludere private fonde, videnskabelige selskaber, diverse interesseorganisationer og kirkelige fora.
 
Hospitaler og virksomheder: CVT søger samarbejde med hospitaler og andre offentlige eller private virksomheder, som har aktivitet og forskning med naturlig relation til videnskab-tro problematikker. 

 

 

Gregersen, Niels Henrik: “‘The God with Clay’: The Idea of Deep Incarnation and the Informational Universe”. Zygon: Journal of Science and Religion 58:3 (2023), 683-713 (Open access)

Gregersen, Niels Henrik: “Deep Inhabitations: Home and Cosmos in Scandinavian Creation Theology”. In Bodies Inhabiting the World: Scandinavian Creation Theology and the Question of Home. Eds. Derek R. Nelson, Niels Henrik Gregersen og Bengt Kristensson Uggla (Lanham/London: Lexington Press, forthcoming 2023,), 141-162.

Gregersen, Niels Henrik: “Klimakrise, skabelsesglæde og dybdeinkarnation”. I Klima, tro og handling: Natursyn og kristendom. Red. Pors, Kristine Kaaber, Kirsten Grube Juul, Elizabeth Knox-Seith og Bent Bjerring Nielsen (København: Eksistensen, 2023), 43-57.

Gregersen, Niels Henrik: ”Nye veje for den økologiske teologi”. TEOL-Information nr. 67 (2023:1), 6-9.

Gregersen, Niels Henrik: ”Tre økologier: den fremmede, den kulturskabte og den sammenfiltrede natur – en diskussion med Cecilie Rubow”. Arken # 172 (2023), pp. 8-16.

Gregersen, Niels Henrik: ”Resonance: From Physics to Theology”. In Science, Religion, the Humanities and Hope. Eds. Michael Fuller and Anne Runehov (Cham, Switzerland: Springer, forthcoming 2024), 15 pp.

Ip, Pui Him: “Physics as Spiritual Exercise” in After Science and Religion, edited by Peter Harrison and John Milbank (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), pp. 282-98.

Ip, Pui Him: “Origen’s Johannine Trinitarian Theology of Love”, Modern Theology 38:2 (April 2022): 260-81.

Ip, Pui Him: Origen and the Emergence of Divine Simplicity before Nicaea (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2022).

Ip, Pui Him; Sarisky, Darren, and Stevenson, Austin (eds.), ‘Theological Genealogies of Modernity”, Modern Theology 39:4 (October 2023).

Ip, Pui Him: “Natural Theology” in The T&T Clark Encyclopaedia of Christian Theology, Prolegomena section, edited by Paul Allen (London: Bloomsbury, forthcoming 2024).

Ip, Pui Him: “Ecclesiastes as Solomonic Physics: Shadows of an Origenian theory in later Patristic Exegesis of Eccl 1,9-10” in Origeniana Tertia Decima. Origen and Philosophy: A Complex Relation. Proceedings of the 13th International Origen Congress, Münster, 15-19 August, 2022. Ed. Alfons Fürst (Leuven: Peeters, forthcoming 2024).

Lybke, Steen Hjul: ”Blaserthedens pris – Et casestudie i resonanserfaringer”. I Klima, tro, håb og handling – Natursyn og kristendom. Red. Pors, Kristine Kaaber, Kirsten Grube Juul, Elizabeth Knox-Seith og Bent Bjerring Nielsen (København: Eksistensen, 2023), 181-187.

Nelson, Derek R., Gregersen, Niels Henrik, and Uggla, Bengt Kristensson eds.: Bodies Inhabiting the World: Scandinavian Creation Theology and the Question of Home. (Lanham/London: Lexington Books forthcoming 2023).

Nielsen, Emil Børty and Mørch, Michael Agerbo: "On the Compatibility of Christian Faith and Theological Agnosticism". Religions 12:3 (2021), 155-162 (Open access).

Nielsen, Emil Børty: ”Hvad er Apologetik?” Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 50:2 (2023), 101-116 

Nielsen, Emil Børty: Apologetics Beyond Arguments. PhD-thesis (2022). Forthcoming.

Petrušić, Bruno and Gregersen, Niels Henrik: ”The Selective Awareness Experiment: An Argument for Causal Pluralism.” In Issues in Science and Theology: Creative Pluralism? Eds. Michael Fuller, Dirk Evers & Anne Runehov, eds. (Heidelberg: Springer Netherlands, 2022), 133-143.

Stripp, Tobias K.: “Religion and spirituality in contemporary health systems.” Theology, 126:5 (2023), 343-349.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Professor
Det Teologiske Fakultet
Københavns Universitet
Tlf.: +45 20 89 11 58
nhg@teol.ku.dk
 
Professor
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet
Tlf.: +45 26 16 05 30
pts@sund.ku.dk

Støttet af

Logo

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Niels Henrik Gregersen professor, ph.d. +4535323681 E-mail
Per Torp Sangild professor, ph.d., dr.med., dr.med.vet. +4535332698 E-mail
Pui Him Ip postdoc, MSc (fysik), ph.d. (teologi) E-mail
Emil Børty Nielsen postdoc, cand.theol., ph.d. E-mail
Steen Hjul Lybke ph.d.-studerende, cand.scient.soc. E-mail
Tobias Anker Stripp videnskabelig assistent, cand.med. E-mail
Helga Maria Ishøy Carstens studentermedhjælper, stud.teol. E-mail
Astrid Marie Saugmann-Jensen studentermedhjælper, stud.teol. E-mail