Center for Paradoksstudier

Center for Paradoksstudier udforsker paradokser i form af selvmodsigelser, anfægtelser, absurditeter, meningsløsheder eller tvetydigheder. Vi fungerer som forsknings-, studie- og resursecenter. Vi tilbyder projekter af forskellig størrelse, løser konsulentopgaver, holder foredrag, giver oplæg, foranstalter workshops og tilbyder samtaler i grupper eller 1:1.

Foto: Martin Bertelsen

Ved Center for Paradoksstudier undersøger vi paradokser fra et systematisk-teologisk perspektiv. Dette perspektiv sigter ikke nødvendigvis mod at fjerne en modsætning eller modsigelse, men forudsætter, at den kan undersøges og måske forandres eller opløses.

Formålet med undersøgelserne er at afklare karakteren af forskellige paradokser, f.eks. forskellen på umiddelbare og dybere eller destruktive og konstruktive paradokser. Karakteren af de forskellige paradokser er altså ikke givet på forhånd, men undersøges netop gennem vores arbejde.

Vi er en gruppe af forskere, praktikere og studerende, der arbejder gennem åbne tværfaglige møder, studiet af teologiske tilgange ofte i form af fælles tekstlæsninger samt individuelt i form af projekter, der er tilknyttet et af vores tre initiativer.

 

 

 

Vi antager, at paradokser optræder i mange forskellige sammenhænge. De kan angå forskellige aspekter af livet og undersøges fra forskellige vinkler. De viser sig f.eks. i form af selvmodsigelser, anfægtelser, absurditeter, meningsløsheder eller tvetydigheder, og de kan have forskellig erkendelsesmæssig status og betydning. Ved undersøgelsen er vi optaget af sammenhængen mellem forskellige perspektiver på og betingelser for paradokser. F.eks. kan et umiddelbart teologisk paradoks hvile på psykologiske betingelser, der slet ikke er paradoksale. Det kan også være omvendt.

Denne systematisk-teologiske tilgang til paradokser trækker på kilder fra hele teologiens historie, men er særligt afhængig af den nyeste post-dialektiske og kontekstuelle teologiske forskning. Vi orienterer os her særligt i forhold til udviklingen inden for nutidig fænomenologi, hermeneutik og psykoanalyse og lægger især vægt på den kropslige, inter-subjektive og kritisk-kontekstuelle vending inden for disse videnskaber, så vi undersøger paradokser ved hjælp af en mellem-menneskelig, konstruktivt orienteret systematisk teologi.

Ved Center for Paradoksstudier bidrager vi med undersøgelse og afklaring af aktuelle paradokser med initiativer inden for tre forskellige felter:

  1. Initiativet til studiet af eksistens og livstil
  2. Initiativet til studiet af kirke og liturgi
  3. Initiativet til studiet af samfund og udvikling

 

Vores tilgang til eksistens og livsstil fokuserer på livstil som udtryk for mellemmenneskelige, kropslige og sansemæssige forhold, der ofte komplicerer eller unddrager sig vores selvforståelse og således også kan stille spørgsmål ved vores sprog. Denne tilgang integrerer og afgrænser sig fra klassisk teologisk hermeneutisk eksistensforskning, der som regel har fokuseret på selvforståelse, erkendelse og sprog. Aktuelt beskæftiger initiativet sig med forskellige konkrete cases og principielle livsstilsparadokser som f.eks. modsætninger mellem selvforståelse og livsførelse, mellem viden og handling, mellem bevidste og ubevidste forhold.

Vægtforskning med relation til sammenslutningen Ligevægt
Ved Johanne S. T. Kristensen / Ligevaegt.org

Ph.d.-projektet ”Fatphobia. A Systematic-theological Exploration of a Structure in Society”
Ved Dina Amlund

Forskning i eksistens og kritisk psykosomatik
Ved Johanne S. T. Kristensen

Studier af bæredygtig sjælesorg. Ved lektor i sjælesorg og projektmedarbejde ved Folkekirkes Videns og Uddannelsescenter
Ved Christine Tind Johannesen-Henry

Studier af tro og psykologi.
Ved klinisk psykolog Suh Jakobsen, psykolog@suhjacobsen.dk

 

 

 

 

 

 

 

Dette initiativ udforsker kirkelige og liturgiske praksisformer som former, der altid også er kropslige, sansede og – tvetydigt eller modsætningsfyldt – erfarede. Med sin tilgang forudsætter dette initiativ, at kirkelig formidling ikke kan isoleres fra sin eksistentielle og samfundsmæssige kontekst. Initiativet studerer og analyserer, under inddragelse af nyere liturgihistorie, kirkesociologi og ritualteori, den kirkelige og liturgiske formidling i dens mangfoldige former: gudstjenesteliv, forkyndelse, forvaltning af sakramenter og kirkelige handlinger. Således indebærer initiativet også studiet af en række mere principielle formidlingsmæssige paradokser, som f.eks. modsætninger mellem erfaringer af fortid og fremtid, af nærvær og fravær, modsætninger mellem form og indhold, mellem direkte og indirekte formidling samt modsætninger mellem analog og digital kommunikation.

Forskning i dåb i den danske folkekirke med fokus på dåbens status som forskel og identitet
Ved Nete Helene Enggaard

Forskning i nadver i den danske folkekirke og spørgsmålet om sakramental krop, tid og rum
Ved Nete Helene Enggaard

"Liturgidebatten 2016-” i den danske folkekirke historisk og systematisk teologisk
Ved Nete Helene Enggaard

Forskning i krop og håb: Grænser for synd, død og sorg?
ved Johanne S. T. Kristensen

Forskning i kirke og digitalisering, herunder diskussion af digital gudstjeneste og sakramenteforvaltning
Ved Nete Helene Enggaard og Johanne S. T. Kristensen

Studier af økumenisk teologi og protestantisk tale om Gud
Ved Johanne S. T. Kristensen

Postdoc-projektet ”Das Verständnis von Wirklichkeit bei Karl Barth”.
Ved Anne Louise Nielsen, postdoc ved Theologischen Fakultät an der Universität Basel, Systematische Theologie/Ethik, annelouise_aln@hotmail.com

Studier af liturgi og ånd/Ånd
Ved præst Tina Folke Drigsdahl, TFD@KM.DK

 

Initiativet til studiet af samfund og udvikling forudsætter samfund som et menneskeligt fællesskab og udvikling som udtryk for samfundets omgang med de modsætninger, der præger det. Det er således optaget af at afklare hvilke modsætninger, der henholdsvis hindrer eller fremmer udvikling. Tilgangen indebærer, at modsætninger ikke nødvendigvis er udviklingshæmmende, men derimod kan være fremmende for udvikling. Initiativet undersøger udviklingsrelaterede paradokser og problemstillinger som f.eks. modsætninger mellem den enkelte og fællesskabet, mellem fortid og fremtid, mellem forskellige normer og erfaringer (jf. køn, seksualitet, religion, klasse, race, vægt, alder) og i særdeleshed mellem børn og vokse.

Forskning i formidling af frihed (teologi, psykologi, pædagogik). Projekt om Wolfhart Pannenbergs trinitetsteologi
Ved Johanne S. T. Kristensen

Forskning i teologi, formidling og digitalisering
Ved Johanne S. T. Kristensen

Ph.d.-projektet "Krise som forandring: En eksistentiel undersøgelse af erfaringer i hjemmet under 2020s corona-pandemi"
Ved Anne-Milla Wichmann Kristensen under STAY HOME 

Ph.d.-initiativet ”Enabling Education”, der undersøger mistrivsel og angst i folkeskolen
ved Helena Hosbond Lange

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Anne-Milla Wichmann Kristensen Ph.d.-stipendiat +4535337882 E-mail
Dina Amlund Ph.d.-studerende +4535321062 E-mail
Johanne Stubbe T Kristensen Lektor +4540450914 E-mail
Kent Brian Soderquist Historisk ansættelse +4535336109 E-mail
Nete Helene Enggaard Lektor +4535337075 E-mail
Sigurd Baark Gæsteforsker   E-mail
Thomas Østergaard Wittendorff Gæsteforsker +4527324671 E-mail
Tina Folke Drigsdahl Ph.d.-studerende +4535334695 E-mail

Kontakt

Johanne Stubbe T Kristensen
Lektor
Center for Paradoksstudier
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
København S
Mobil: +45 40 45 09 14
Mail: jst@teol.ku.dk

Nete Helene Enggaard
Lektor
Center for Paradoksstudier
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
København S
Telefon: +45 35 33 70 75
Mail: nhe@teol.ku.dk

Eksterne samarbejdspartnere:

Navn Titel Telefon E-mail
Anne Louise Nielsen Postdoc-studerende E-mail
Helena Hosbond Lange Cand.pæd.
Giovanna Barbara Alesandro Oversætter E-mail
Mikkel Tode Sognepræst E-mail
Tina Drigsdahl Sognepræst E-mail