Forskningsstrategi 2020-2023 for Det Teologiske Fakultet

 

Med forskningsstrategi 2020-2023 ønsker Det Teologiske Fakultet at understøtte forskningsindsatsen for den enkelte videnskabelige medarbejder, for afdelingerne og for fakultetet. Strategiens formål er at inspirere til og fremme den videre udvikling af forskning af høj kvalitet inden for fakultetets forskningsområder. 

Forskningsstrategi 2020-2023 er udarbejdet inden for rammerne af fakultetets Mål- og handleplan, der på sin side er en udmøntning af Københavns Universitets Strategi 2023. Talent og samarbejde.

Forskningsstrategi 2020-2023 er udarbejdet af dekan, forskningsudvalgsformand og afdelingsledere. Sidstnævnte har ansvar for afdelingernes udarbejdelse af egne strategier og for at følge op herpå, mens dekanen har det overordnede ansvar for fakultetets forskningsstrategi og opfølgning herpå.

Forskningsudvalget og Akademisk Råd har drøftet forskningsstrategi 2020-2023 forud for, at denne er lagt endeligt fast.

Det Teologiske Fakultet
November 2019

 

 

 

 

 

 

 

Forskningen ved Det Teologiske Fakultet er forankret i de teologiske fagområder bibelsk eksegese inkl. koranstudier, kirke- og teologihistorie samt systematisk teologi. Den bevæger sig inden for, men også på tværs af og ud over disse. Hertil kommer den ligeledes tværdisciplinært anlagte forskning i Afrikastudier.
 
I strategiperioden 2020-2023 vil de videnskabelige medarbejdere ved Det Teologiske Fakultet bl.a. levere forskningsbidrag inden for nedenstående forskningsfelter.
 

Bibelsk eksegese inkl. koranstudier

 • Dommedagsstudier
 • Migration, eksil, diaspora
 • Sprog og oversættelser

Kirke- og teologihistorie

 • Oldkirke og senantik: socialitet, rum, bevægelse og medialitet 
 • Høj- og senmiddelalder: teologi og filosofi, akademisk og religiøs kultur samt hellig krig
 • Tidligmoderne tid: teologi og filosofi, historiografi, kunst, musik og arkitektur, psykiatri og retsvæsen
 • 19. og 20. århundrede: globalitet og nationalidentitet, sekularisering, kulturarv og køn samt reformationens receptionshistorie

Systematisk teologi

 • Eksistens, selvforståelse og livsstil
 • Etik, normativitet og ambivalens
 • Erkendelse, sandhed og rationalitet
 • Religion, religioner og spiritualitet
 • Kristendom, kirke og kommunikation

Afrikastudier

 • Suverænitet og statsborgerskab 
 • Religion og forandring
 • Miljø og bæredygtighed
 
Forskningen på de enkelte felter befinder sig på forskellige trin i forskningsprocessen – fra udviklingen af projektidé til fremlæggelsen af forskningsresultat i videnskabelig publikation og anden formidling. 
Beskrivelse af forskningsfelterne og deres mål samt af konkrete forskningsprojekter fremgår af de enkelte afdelingers hjemmesider:

Afdeling for Bibelsk Eksegese
Afdeling for Kirkehistorie
Afdeling for Systematisk Teologi
Centre of African Studies. 
 
Afdelingerne gør løbende status på egne forskningsfelter, dette i forståelse for, at mål udvikler sig i takt med forskningsprocessen, og rapporterer årligt til dekanen.