Afdeling for Kirkehistorie

bøger

Ved Afdeling for Kirkehistorie forskes der i kirkedannelsernes teologi, forkyndelse og institutionelle historie fra kirkens ældste tid til vore dage. I tilrettelæggelsen af arbejdet anskues kirkehistorien som et sammenhængende forløb, hvori kristendommens udbredelse og vekslende udtryksformer indgår i et samspil med de skiftende samfundsforhold og åndelige strømninger.

Fagbeskrivelse

 

Kirke- og teologihistorie er den videnskab, som udforsker, analyserer og beskriver den kristne kirkes historie i alle dens fremtrædelsesformer og i et stadig samspil med de omkringliggende samfund fra begyndelsen frem til nutiden. Kirkehistorikeren må derfor i sit arbejde inddrage alt anden relevant historieforskning i og med, at kirken både  som institution og budskab har været under påvirkning fra de omkringliggende samfund, men i lige så høj grad selv har påvirket disse samfund på afgørende vis op gennem historien.

Som i al anden historieforskning tager det konkrete kirkehistoriske arbejde udgangspunkt i de spørgsmål og problemstillinger, der formuleres af den enkelte forsker ud fra en konkret og formuleret nutidsinteresse. Kirkehistorikeren arbejder således ud fra det såkaldte funktionelle kildebegreb, hvor arbejdsmaterialet er de kilder, som kan belyse de konkrete problemstillinger. Det drejer sig reelt om et meget bredt felt hvor kun kirkehistorikerens spørgehorisont sætter grænser for inddragelse  af materiale.

Den kirkehistoriske forskning er dermed som al anden historieforskning i egentlig for-stand samtidshistorie, hvor de spørgsmål der rejses dels har nutidens interesse, dels vidner om, at historikeren ikke er forudsætningsløs i sit arbejde med det historiske stof. 

At kirkehistorien hører hjemme i det teologiske studium hænger naturligvis sammen med, at det er det den kristne kirkes og det kristne evangeliums historie der er kirke- og teologihistoriens genstand. Gennem konkret forskning og formidling kan det kirkehistoriske fag således bidrage til at fastholde det kristne evangeliums historiske udgangspunkt i et aktualiseret samspil med de øvrige teologiske discipliner.

 

Forskningsstrategi for Afdeling for Kirkehistorie, 2020-2023

 

Afdelingen vil udvikle og nuancere kirkehistorie som fagdisciplin og udføre kirkehistoriske studier i en række konkrete nedslag mellem oldtiden og i dag. De fastansatte forskere er forpligtede til at have overblik over alle fagets perioder og fagets metodiske diversitet og samtidig til at pleje et eller flere individuelle faglige tyngdepunkter. Samlet set bedrives der på afdelingen grundforskning i de fleste kirkehistoriske perioder.

Med forskningsstrategi 2020-2023 vil vi sikre, at den enkeltes forskning får de bedste vilkår og også udvides i et dynamisk kollegialt samarbejde på afdelingen og i samspil med andre inden- og udenlandske forskere fra teologi og andre fag som historie, musikvidenskab, kunsthistorie, idehistorie, litteraturhistorie, filologi, arkitektur, jura og medicin. Samtidig danner strategien en formuleret ramme om udviklingen af fire forskningsfelter.

Forskningsfelterne er organiseret kronologisk og afspejler således den kirkehistoriske bredde, som er repræsenteret på afdelingen. På tværs rummer de en række tematiske spor, som trækker tråde mellem dem indbyrdes og bringer dem i dialog: Receptionshistorie; sammenhæng mellem teologisk og filosofisk tænkning og materialkultur; kristen fromhedspraksis, herunder især fokus på medialitet (ord, musik, billeder, rum); traditionel og global kirkehistoriografi; kristendom, politik og nationalidentitet; konfessionel konflikt og kristen krigsførelse. Disse spor styrker og øger forskningsfællesskabet og fastholdes som tematiske omdrejningspunkter.

Det er et særligt kendetegn ved afdelingens forskning, at den fokuserer på, hvordan teologisk og religiøs tænkning forenes med sit udtryk i materialkultur, kunstneriske frembringelser, social praksis og samfundsdannelse. Det er et mål for strategiperioden fortsat at promovere metodologiske diskussioner af dette felt og udføre forskningsprojekter, der især undersøger kirkehistoriens på én gang intellektuelle og materielle karakter. Tænkning og materialitet anskues i kombination; det ene ses som tilgang til det andet og omvendt.

Særligt fokus i strategiperioden vil være på: 

  • Målrettet udvikling og styrkelse af aktiviteterne inden for fire forskningsfelter, der repræsenterer afdelingens faglige bredde, ud fra den fælles vision: at bedrive kirkehistorie som en spænding mellem tænkning og konkret materielt udtryk.
  • Udvikling af fagets metodiske fundament, teologisk og interdisciplinært.
  • Styrkelse af forskningssamarbejde og -udveksling både inden for og uden for afdelingen. 

 

 

  • Oldkirke og senantik
Afsondring, socialitet, rum og bevægelse i teologisk og religionshistorisk kultur; kristendom og medialitet. 
 
Mål: Studier i processioner og byrum i senatikken; studier i principper for afsondring i den tidlige monastiske kultur; studier i musikforståelse og brug af klassisk retorik i oldkirkelig kristendom; studier i antik fromhedskultur og rituel praksis.
 
  • Høj- og senmiddelalder
Teologi og filosofi; akademisk og religiøs kultur; kristendom og hellig krig.
 
Mål: Studier i middelalderens teologi og filosofi og dens vekselvirkninger med akademisk og religiøs kultur (f.eks. ordenskultur); studier af reformationens rødder i skolastisk teologi, mystik og renæssancehumanisme; studier i cisterciensere; studier i korstogsbevægelser, missions- og magtpolitik i tysk og nordisk middelalder.
 
  • Tidligmoderne tid
Samspillet mellem teologi, filosofi, historiografi, idehistorie, kunst, musik, arkitektur, ret og psykiatri mellem 1500 og 1800.
 
Mål: Studier i Luthers teologi, reformationen i Tyskland og Danmark, lutherreception og lutherdommens historie i Danmark; studier af teologisk æstetik i protestantisk kultur: forholdet mellem teologi, poesi og musik; tværfaglige studier i privathed i perioden 1500-1800; studier i forholdet mellem luthersk teologi og jura i oplysningstiden; studier i herrnhuter i og uden for Danmark; studier i forholdet mellem lutherdom og psykiatri i 1700-tallet. 
 
  • 19.-20. århundrede

Dansk og global kirkehistorie, missionshistorie; kirke og national identitet; filosofi og ret; hellig krig; religion og sekularisering; kulturarv; teologi og køn; reformationens receptionshistorie.

Mål: Studier kristendom og politik i Danmark og globalt; studier i modernitet og teologi; studier i folkekirken; studier i Grundtvigs og Kierkegaards teologi og reception; studier i teologisk begrundede argumenter for og imod sekularisering; kortlægning og undersøgelse af indførelsen af muligheden for kvindelige teologer og ordination af kvindelige præster; studier i dansk og tysk Lutherreception; studier i kristendommen i Afrika; studier i nationalisme og historiografi i ortodokse kirkesamfund; studier i forholdet mellem nationalisme, kristendom og forestillingen om hellig krig i aktuelle vesterlandske strømninger og politiske positioner.

 

Ansatte

Ansatte ved Afdeling for Kirkehistorie, Det teologiske Fakultet.

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Alexander Matchona K Mkandawire Ph.d.-stipendiat +4535322079 E-mail
Anders Holm Lektor +4535323702 E-mail
Anna Vind Lektor +4535323618 E-mail
Anni Haahr Henriksen Gæsteforsker +4535326392 E-mail
Asta Mønsted Postdoc   E-mail
Bastian Felter Vaucanson Gæsteforsker +4535326936 E-mail
Beate Elise Skakkebæk Lindegaard Studerende   E-mail
Benedikte Emilie T Steensgaard Studerende FU +4535325696 E-mail
Benedikte Xenia B Dimpker Studerende FU   E-mail
Benjamin Brandt Christiansen Ph.d.-stipendiat +4535323856 E-mail
Carsten Selch Jensen Dekan +4535323781 E-mail
Catherine Susan Beck Gæsteforsker +4535325797 E-mail
Christian Gottlieb Adjungeret professor +4535323581 E-mail
Christian Troelsgård Lektor +4551298742 E-mail
Christine Jeanneret Lektor +4524262485 E-mail
David Lebovitch Dahl Gæsteforsker   E-mail
Ditte Johanne Rieder Kjær Studerende FU +4535334965 E-mail
Ellen Inger Fabricius Harms Studerende FU +4535325660 E-mail
Emma Klakk Christensen Gæsteforsker   E-mail
Fabio Gigone Gæsteforsker +4535334633 E-mail
Florian Wöller Lektor +4535332259 E-mail
Hannah Katharina Hjorth Ph.d.-stipendiat   E-mail
Hui-Yi Yang Gæsteforsker   E-mail
Jelena Baki¿ Gæsteforsker   E-mail
Jens Refslund Poulsen Studieadjunkt +4535333301 E-mail
Johannes Ljungberg Adjunkt +4535331626 E-mail
Jonas Kjøller-Rasmussen Ph.d.-studerende +4535326490 E-mail
Lars Cyril Nørgaard Lektor +4535323713 E-mail
Lauge Nielsen Professor emeritus +4535323613 E-mail
Lee Palmer Wandel Gæsteforsker   E-mail
Liam Paul Benison Gæsteforsker   E-mail
Louise Lillie Emerita +4535323628 E-mail
Maj Riis Poulsen Specialkonsulent +4535332232 E-mail
Maria del Carmen Garcia Sanchez Gæsteforsker   E-mail
Marie Hammershøj Beck Studerende FU +4535336484 E-mail
Martin Almbjär Gæsteforsker   E-mail
Martin Schwarz Lausten Ingen jobbeskrivelse VIP +4535323619 E-mail
Martin Wangsgaard Jürgensen Adjungeret professor   E-mail
Mette Birkedal Bruun Professor +4535323787 E-mail
Miriam Have Watts Ph.d.-stipendiat   E-mail
Nanna Eva Nissen Postdoc +4535333482 E-mail
Natacha Klein Kafer Adjunkt +4535332987 E-mail
Natalie Patricia Körner Gæsteforsker   E-mail
Natália da Silva Perez Gæsteforsker +4535331068 E-mail
Niels Kastfelt Lektor emeritus   E-mail
Nils Holger Petersen Lektor emeritus +4535323621 E-mail
Ninna Jørgensen Lektor emerita +4535323620 E-mail
Nuno M da S C P Grancho Postdoc +4535336970 E-mail
Paolo Astorri Adjunkt   E-mail
Paul Borenberg Gæsteforsker   E-mail
Peter Balslev-Clausen Gæsteforsker +4535333844 E-mail
Peter Buch Hvarregaard Ph.d.-stipendiat +4535337902 E-mail
Rasmus H.C. Dreyer Adjunkt +4535335217 E-mail
Sara Ayres Gæsteforsker   E-mail
Sara Taglialatela Postdoc +4535334738 E-mail
Sari Lilly Maria Nauman Gæsteforsker   E-mail
Sigrid Nielsby Christensen Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail
Steffen Kjeldgaard-Pedersen Professor emeritus +4535323626 E-mail
Sven Rune Havsteen Lektor +4535323634 E-mail
Søren Frank Jensen Postdoc   E-mail
Taís Tomazi Gæsteforsker   E-mail
Theis Schønning Johansen Ph.d.-stipendiat +4535325937 E-mail
Thomas Lyngby Gæsteforsker +4524256542t E-mail
Tine Ravnsted-Larsen Reeh Afdelingsleder +4535322394 E-mail
Viktor Anders Wretström Ph.d.-stipendiat +4535328705 E-mail