Talentprismodtagere 2017

Collegium Biblicums Talentpris for bedste bachelor projekt:
Kathrine Silleborg: ”Homoseksualitet og homoerotik i Gammel Testamente”

I Gammel Testamente findes der både eksplicitte forbud mod homoseksualitet i lovtekster (Lev 18,22 og 20,13) og implicit kritik af homoseksualitet i fortællende tekster (Gen 18 og 19, Dom 19). Der er dog også eksempler på implicit accept af homoerotiske forhold i fortællende tekster (fortællingen om David og Jonatan i Samuelsbøgerne samt fortællingen om Ruth og No’omi i Ruths bog).

I projektet undersøgte Kathrine Silleborg, hvorfor den logiske inkonsistens, som forbuddet mod homoseksualitet og tolerancen af homoerotiske forhold tilsammen udgør, kan eksistere.  Hun anvendte Michel Foucaults og Judith Butlers teorier om adfærdsregulering og brud og ekspansion af et samfunds normer. Derudover anvendte hun Marianne Schleichers begreb ’protagonistisk kærlighed’; et begreb Schleicher benytter til at beskrive forhold, der afviger fra normen, men som alligevel på alternativ vis er med til sikre reproduktion og national identitet. På baggrund af Foucault, Butler og Schleicher argumenterede Kathrine Silleborg for, at den israelitiske kulturs overlevelse blev sikret i form af både reproduktion og en særlig identitet gennem forbuddet mod homoseksualitet såvel som accepten af de homoerotiske forhold, hvorfor inkonsistensen kan forklares.

Collegium Biblicums Talentpris for bedste speciale:
Hannah Mogensen: ”De social-antropologiske aspekter af pānîm i Det Gamle Testamente“

Maksimen for enhver teologisk refleksion er, at mennesket først forstår sig selv rigtigt, når det står i et ret forhold til Gud og næsten. Deraf følger, at gammeltestamentlig antropologi nødvendigvis må være social-antropologi. Dette kan ses ved at analysere og fortolke ansigtet (panim) som antropologisk grundbegreb i Det Gamle Testamente, fordi mennesket, når det indgår i relationer, gør dette med ansigtet som udgangspunkt. Formålet med Hannah Mogensens speciale var derfor at undersøge ansigtets betydning for det gammeltestamentlige menneskesyn.

Hannah Mogensen indledte specialet med en afdækning af ansigtets indflydelsesområde i det hele taget. Det forekommer i sprogets faste vendinger, og dermed altså i tankemønstre, spiller bl.a. en rolle i biologien, kommunikationen og filosofien og har således en stor spændevidde. Efter at have gjort dette klart fortsatte hun med en terminologisk, teologisk og antropologisk analyse af panim ud fra specifikke eksempler i Gammel Testamente. Den opnåede indsigt i ansigtets betydning, anvendelse og forståelsessammenhænge blev til sidst anvendt som fortolkningsnøgle i en konkret eksegetisk undersøgelse af forholdet mellem Jakob og Esau i Første Mosebog.