gang

Master som fleksibelt forløb

Det Teologiske Fakultet udbyder en master som fleksibelt forløb i tilknytning til fagområderne: 

 • Teologi
 • Interreligiøse islamstudier
 • Søren Kierkegaard Forskningscenteret

En masteruddannelse som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at fordybe dig i det aspekt af uddannelsen, som du er særligt interesseret i. Den fleksible struktur i uddannelsen gør det muligt at finde frem til en studieplan, der kombinerer personlig interesse med faglig videreudvikling. 

Hvad enten dine interesser og faglige behov ligger inden for sjælesorg, homiletik, islamisk teologi eller Kierkegaards filosofi - bare for at nævne nogle stykker.

Praktisk Information

 

 

 

Det Teologiske Fakultet udbyder en masteruddannelse som fleksibelt forløb til erhvervsaktive, der både har en relevant forudgående lang eller mellemlang videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Opbygning 

En fleksibel master er normeret til et års studium på fuld tid (60 ECTS). Uddannelsen tilrettelægges individuelt, typisk i form af tre kandidatkurser á 15 ECTS og en afsluttende masteropgave ligeledes á 15 ECTS. Ét af de tre kurser kan aflægges på et andet fakultet. De fleste studerende tager uddannelsen på deltid over et forløb på 2-3 år ved siden af deres job. Forløbet skal afsluttes senest 6 år efter indskrivning.

Undervisning

Mange af de studerende, der tager en fleksibel master følger kompaktkurser a 1-2 ugers varighed (typisk i januar, maj, august eller november). Kompaktkurserne ledes af en af fakultetets egne forskere, ofte med inddragelse af danske og internationale gæsteforelæsere.

Man kan også tilmelde sig andre kandidatkurser på Det Teologiske Fakultet, men vær opmærksom på, om du opfylder kursernes faglige forudsætninger. 

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsning, plenumdialog og øvelser.

Krav

Kompaktkurserne og øvrige valgfag gennemføres efter reglerne om valgfag med skriftlig opgave og præsens (minimum 75 procent). Krav til pensum og eksamensopgavens omfang findes i kandidatstudieordningen for teologi - afsnittet om valgfag, følg dette link til studieordningen.

Studieordning 

Download og læs studieretningslinjerne for masteruddannelsen som fleksibelt forløb. 

Uddannelsesplan

Efter optagelsen udarbejder den studerende en uddannelsesplan, der fastlægger det individuelle studieforløb. Planen udarbejdes i samarbejde med en vejleder, der udpeges af Det Teologiske Fakultet. Ved udarbejdelse af planen benyttes fakultetets formular: Masteruddannelse - Uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal beskrive det samlede uddannelsesforløb, herunder også afgangsprojektet.

Uddannelsesplanen skal indeholde sammensætningen af uddannelseselementer, der indgår i det fleksible masterforløb, med angivelse af ECTS-point, samt med angivelse af semester hvor elementet forventes gennemført.

Uddannelsesplanen skal være godkendt før kursustilmeldingen kan finde sted.

Se Studieretningslinjerne for flere informationer om uddannelsesplanen.

Ændring af uddannelsesplan

Bliver du forsinket eller ønsker du at ændre kurser, skal du som indskrevet studerende på uddannelsen master som fleksibelt forløb følge denne procedure.

Skriv til din vejleder for uddannelsesplaner på evuuddannelsesplan@teol.ku.dk og vedhæft dette skema for ændring af uddannelsesplan

Husk at begrunde ændringen så det er tydeligt, at den nye uddannelsesplan stemmer overens med det overordnede tema for din uddannelsesplan.

Først når din vejleder har godkendt din ændrede uddannelsesplan, kan du søge om optagelse, der ikke er en del af din nuværende uddannelsesplan før tilmeldingsfristen for dit kursus. Derfor skal du sende ændringsforslaget til din vejleder senest 14 dage inden relevante kursusansøgningsfrist.

Når din vejleder har godkendt en ændret uddannelsesplan, sender du den til evu@teol.ku.dk sammen med relevant kursusansøgningsskema jf. frister for kursusansøgning.

 

 

Det Teologiske Fakultet udbyder en master som fleksibelt forløb til erhvervsaktive, der både har en relevant forudgående lang eller mellemlang videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring.

Adgangskravet er en kombination af et uddannelses- og et beskæftigelseskrav. Du skal have en uddannelse, der mindst svarer til en relevant mellemlang videregående uddannelse, en professions-bacheloruddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb. Du skal også have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

 

Ansøgningsfristen for master som fleksibelt forløb er 1. maj for studiestart 1. september og 1. november for studiestart 1. februar.

Oversigt over optagelsesprocessen

Der er nogle trin fra optagelsesfristen til kursusstart, man skal skal være opmærksom på.

Få overblik over trinnene fra optagelsesfrist til kursusstart her

Blanketter til masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Blanketter samt bilag indsendes til evu@teol.ku.dk eller Efter- og Videreuddannelse, Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

 

 

 

 

 

Studerende på master som fleksibelt forløb kan vælge mellem alle kandidatkurser på Det Teologiske fakultet. Vær dog opmærksom på forkundskabskrav. 

I kursuskataloget kan du finde oplysninger om tidspunkter og lokaler for din undervisning. Husk at vælge fakultet.

Der tages forbehold for ændringer.

Ansøgning om optagelse på enkeltkurser 

Man søger optag på de enkelte kurser, man ønsker at tage.

For at få plads skal der være ledigt på det pågældende fag, efter de almindelige studerende er fordelt. Fakultetet kan derfor afvise kvalificerede ansøgere, fordi holdene er fyldt op, hvis faget er nedlagt, hvis der er for få tilmeldte eller utilstrækkelige underviserressourcer. 

Uanset om du kun ønsker at tage et enkelt kursus eller et kursus som en del af masteruddannelsen som fleksibelt forløb, skal du være opmærksom på tilmeldingsfristerne. 

Ansøgningsfrist for kurser i januar, juni og forårssemesteret: 1. december

Ansøgningsfrist for kurser i juli, august, november og efterårssemesteret: 1. juni.

Ledige pladser kan ansøges i uge 4 og uge 34.

Det Teologiske Fakultet forbeholder sig retten til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder. 

 

 

 

 

Betaling af masteruddannelsen som fleksibelt forløb udgøres af et grundbeløb på 16.000 kr. hvoraf 6.000 kr. opkræves ved optagelse og 10.000 kr. ved godkendelse af emne for afgangsprojekt.

For de øvrige kurser er gebyret pr. kursus på 3.750 DKK for 7,5 ECTS og 7.500 DKK for 15 ECTS. 

Betalingsforhold

 • Deltagerbetalingen pr. kursus dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du har betalt. Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage.

 • Du kan aflægge eksamen i op til et år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen.

 • Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

 • Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset.

 • Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af prisen.

 • Du kan få deltagergebyret refunderet inden for følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere.

  • 31. august for efterårets kurser
  • 31. januar for forårets kurser

For kurser, der starter i august måned, er fristen for refusion af deltagerbetalingen 31. juli.

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til evu@teol.ku.dk - husk at tilføje KU-brugernavn og oplysninger om kurset.

 

Litteratur, pensum og Absalon

Oversigt over pensum og litteratur bliver tilgængeligt i KU's digitale læringsplatform, Absalon. Det er underviseren på kurset, der er ansvarlig for at lægge materialet ud. Du tilgår Absalon via KUnet

Gamle kursusrum på Absalon bliver automatisk arkiveret og fremgår ikke længere af din kursusoversigt.
Forårskurser arkiveres 1. november / Efterårskurser arkiveres 1. juli. 
Hvis du skal til reeksamen eller udskudt eksamen i et kursus, og ikke længere har adgang til kursusrummet, kan du dog få adgang igen. Du kan finde dine arkiverede kursusrum på Absalon under Fag > Alle fag > Tidligere tilmeldinger. 

Undervisningsmaterialerne kan både være i digitalt format og bøger. Du kan finde de fleste bøger hos Academic Books på Søndre Campus

Københavns Universitetsbibliotek​​​​

Som studerende har du automatisk adgang til alle bibliotekets licensbelagte online-ressourcer. Du skal blot oprette dig som bruger ved Det Kgl. Bibliotek. 

Campusbibliotekerne afholder også kurser og begivenheder, som du er velkommen til at tilmelde dig. Du har fx mulighed for at deltage i onlinekurser i litteratursøgning, få hjælp til Zotero mm. Du kan desuden tilmelde dig bibliotekets Absalon-rum, hvor du har adgang til alle ressourcerne. Du kan også besøge universitetsbibliotekets filial på Søndre Campus, KUB Søndre Campus.

Du kan få faglig vejledning og låne bøger på  Det Teologiske Fakultets bibliotek  og Center for Afrikastudiers bibliotek  - begge links er til vores intranet og virker først, når du er indskrevet.

Eksamensresultater og karakterudskrift

Eksamensresultater finder du på KUnet under Selvbetjeningen. Du kan selv printe karakterudskrifter via Selvbetjeningen. Ønsker du en attesteret udskrift, skal du henvende dig til uddannelsesservice@teol.ku.dk 

Den første eksamen og antal eksamensforsøg

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen (første prøveforsøg). Det er muligt at gå til samme eksamen tre gange, hvis ikke eksamen bestås første gang. Bemærk, at alle tre eksamensforsøg skal være afviklet inden for 1 år.

Eksamen-info for valgfagskurser på teologi

Tilmelding til ekstra eksamensforsøg sker via mail til evu@teol.ku.dk Husk oplysninger om KU-brugernavn, kursusnavn samt semester for kursusafvikling.

Kurser forår & kompaktkursus i januar Kompakt-
kurser maj/juni

Kurser efterår & kompakt-
kursus i august

Tilmeldingsfrist 1. december 1. december 1. juni

Afleveringsfrist

Torsdag i uge 22 15. august Torsdag i uge 51
Tilmeldingsfrist re-eksamen Onsdag til onsdag  i uge 29-30 1. september

Onsdag til onsdag  i uge 4-5

Re-eksamen afleveringsfrist 1. september 1. oktober 1. februar
Tilmeldingsfrist for næste forsøg Onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen

onsdag til onsdag
i uge 37-38

Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen
Afleveringsfrist for næste forsøg Torsdag i uge 51 Torsdag i
uge 51
Torsdag i uge 22

Eksamen-info for alle øvrige kurser
Links herunder er til vores intranet og virker først, når du er indskrevet.

Eksamen på bachelorkurser i teologi 
Eksamen på kandidatkurser i teologi -
Eksamen på Interreligiøs Islamstudier 
Eksamen på Afrikastudier -

Framelding af eksamensforsøg

Du kan framelde eksamensforsøg via mail til evu@teol.ku.dk.

Framelding af eksamensforsøg i den ordinære periode (juni og januar måned) skal ske onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen og onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen.

Eksamensopgaver afleveres i Digital Eksamen

Alle skriftlige opgaver afleveres via den digitale eksamensportal (link her), hvor du kan læse mere om Digital Eksamen på KUnet.

Skriveretningslinjer 
Links herunder er til vores intranet og virker først, når du er indskrevet.

Skriveretningslinjer for teologi, Kierkegaard, Interreligiøse Islamstuder, religion og ret 
Skriveretningslinjer for Afrikastudier 

Eksamenskrav - pensum og omfang

Eksamenskrav fremgår af studieordningerne for teologi og Interreligiøse Islamstudier  & studieordning for Afrikastudier 

 

 

Masterafgangsprojekt afslutter uddannelsen. Emnet skal være inden for uddannelsens overordnede faglige emne, man som masterstuderende har valgt og fået godkendt af vejleder for uddannelsesplan. Masterafgangsprojektet forsvares mundtligt - læs mere i studieretningslinjerne på denne side

Ved tilmelding til masterafgangsprojektet benyttes fakultetets formular -følg link.

Vejleder for masterafgangsprojektet

Man finder selv sin vejleder blandt fakultetets fastansatte undervisere. Typisk kontakter man en underviser fra ét af de kurser, man har fulgt som en del af sin uddannelse. Et
vejledningsforløb vil typisk omfatte 2 vejledningsmøder samt evt. et indledende
forventningsafstemnings-møde.

Frister for masterafgangsprojekt 

Tilmeldingsfrist
Afleveringsfrist Tilmeldingsfrist til næste prøveforsøg Afleveringsfrist for 2. og 3. prøveforsøg

1. juni

Tilmelding:
send skema til evu@teol.ku.dk

1. december

Mundtlig forsvar afholdes i uge 1 (som oftest er den første uge i januar)

Onsdag til onsdag i uge 10-11

Tilmelding:
send mail til evu@teol.ku.dk

1. maj

1. december

Tilmelding:
send skema til evu@teol.ku.dk

1. maj

Mundtlig forsvar afholdes i uge 23 (som oftest er den første uge i juni)

Onsdag til onsdag i uge 37-38 

Tilmelding: 
send mail til evu@teol.ku.dk

1. december


Digital eksamen og regler

Læs ogå her om forhold vedrørende masterprojekt

Eksamensbevis

Når din uddannelse er afsluttet, får du inden for to måneder tilsendt et eksamensbevis.

 

 

Studiekort

Bygningerne på campus er åbne til kl. 16, hvis du skal have adgang efter åbningstid, kan du bestille et studiekort. Når din betaling for enkeltfag er registreret, får du tilsendt en e-mail med login-oplysninger til KU's IT-systemer. Herefter kan du logge på KUnet, uploade et billede via punktet Selvbetjening – ID kort – Upload billede, og således bestille et studiekort.

Bemærk, at der kan gå op til 5 hverdage fra du har betalt for dit enkeltfag, indtil din betaling er registreret i vores systemer. Der går 10-15 dage fra du har bestilt dit kort, til du får en mail fra KU-IT med info om, hvor kortet skal hentes.

Har du spørgsmål vedr. IDkort, skal du lave en servicedesk sag her www.serviceportal.ku.dk, søg efter IDKORT

Har du andre problemer, kan du kontakte KU-IT Support.

IT for studerende

Som studerende på Enkeltfag er der en række forskellige IT-løsninger, som du skal bruge.  Adgang til nedenstående IT-løsninger er betinget af, at din betaling for kurset er registreret, så du dermed kan logge på KUnet.

Få hjælp til at logge på KUnet.

Hvis du oplever tekniske problemer, fx problemer med at logge ind selvom du har betalt, anbefaler vi dig at kontakte KU-IT Supporten.

KU-brugernavn

Er det første gang, du skal studere på Københavns Universitet, får du tilsendt et personligt KU-brugernavn samt PIN-kode med posten. Brugernavnet består af tre bogstaver og tre tal, fx abc123. Du skal bruge dit KU-brugernavn til at logge på KUnet.

KUnet

Som studerende får du adgang til Københavns Universitets intranet, KUnet. På KUnet finder du al relevant studieinformation under dit fags studieinformationsside. Det er også på KUnet, at du finder Selvbetjeningen, hvor du kan se din undervisnings- og eksamenstilmelding, bestille studiekort, se dine eksamensresultater m.m. Se intro til KUnet. Har du problemer med at logge på, kan du få hjælp her. 

Absalon

På Københavns Universitet bliver alle kurser oprettet i Absalon, som er KU’s virtuelle læringsmiljø. Hvert kursus har sit eget rum, et såkaldt grupperum. Her foregår kommunikationen mellem underviser og studerende. Du bliver automatisk tilmeldt det relevante grupperum.

Du får adgang til Absalon via KUnet som et link i menuen under ”Mine Systemadgange”. Du kan også få adgang til Absalon direkte via https://absalon.ku.dk, hvor du skal logge på med dit KU-brugernavn. 

KUmail

Som studerende får du din egen personlige e-mail-konto. Din personlige mailadresse, også kaldet KUmail, er dit KU-brugernavn efterfulgt af @alumni.ku.dk (fx abc123@alumni.ku.dk). Alle officielle mails fra KU bliver sendt til din KUmail, så det er vigtigt, du tjekker den jævnligt. Du får adgang til KUmail via KUnet.

Du kan læse mere om KUmail på KUnet under dit fags studieinformationsside under kategorien ”Campus og studieliv” – boksen med ”IT og support” – klik på KUmail. Her kan du også finde en vejledning til, hvordan dine KU-mails kan videresendes til din private e-mailkonto.

Skema

Efterårets kurser starter i begyndelsen af september, mens forårets kurser starter i begyndelsen af februar, enkelte kurser starter dog lidt tidligere. Du kan se tidspunkt, lokale, navn på underviser samt beskrivelse af kurset på selve kursussiden i kursusdatabasen under ”Se skema”. 

Trådløst net på Søndre Campus

På Søndre Campus kan du få adgang til Eduroam, som er et gratis, trådløst netværk, som studerende, forskere og medarbejdere på universiteter rundt om i verden og på KU har adgang til via deres bærbare computer og/eller mobiltelefon. For at få adgang til netværket Eduroam, skal du bruge dit KU-brugernavn og din adgangskode. Du kan læse mere om Eduroam på KUnet under dit fags studieinformationsside under kategorien ”Campus og studieliv” – boksen med ”IT og support” – klik på Trådløst netværk.

 

 

Adressen på Søndre Campus er: Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S. Du kan se kort over Søndre Campus her: kort over Søndre Campus (pdf), På kortet finder du vores område i bygning 6B, 7C, 8B og 9A.

Undervisningslokalet

Når du er blevet optaget på et kursus, finder du lokalenummeret i skemalinket, som du finder på kursussiden kurser.ku.dk

Lokalenummeret kan f.eks. se sådan ud: 6B.0.22. Det første tal indikerer bygning (her bygning 6B), det midterste tal indikerer etage (her stue etage), mens det sidste tal indikerer lokalenummer (her lokale 22). Er det første gang du skal til undervisning, anbefaler vi, at du kommer i god tid, da det kan tage tid at finde lokalet.

Parkering

For at kunne parkere på Søndre campus, skal du registrere din bil via dette link. Du skal have betalt kursusgebyret og dermed have en åben indskrivning på Københavns Universitet. Du skal registrere din bil hvert semester. 

Det er ”Din parkering”, som kontrollerer parkeringsområderne på Søndre Campus, og er din bil ikke registreret, risikerer du at få en bøde. Når din bil er registreret, er det gratis at parkere.

Karen Blixens Vej har to-timers-parkering, mens Njalsgade har parkometerparkering. Begge dele kontrolleres af Københavns Kommune.

 

Mød studerende

Arne Mårup
Cand.theol. og sognepræst i Hjerting sogn.

Arne Mårup har taget en master som fleksibelt forløb og har specialiseret sig i homiletik. Masterprojekt: Benspænd i prædikenforberedelsen - prædikenforståelse i et postmoderne samfund. Læs mere om Arne Mårups oplevelser som masterstuderende i tidsskriftet TEOL-information.

Pia Nordin Christensen
Cand.theol. og sognepræst i Frederiksberg sogn.

Pia Nordin Christensen har taget en master som fleksibelt forløb og især fokuseret på homiletikken. Masterprojekt: Prædikenens praksis i spændingsfeltet mellem teologi og erfaring.