Ansøgning om indskrivning

Ph.d.-studiet er en betalingsuddannelse, og ansøgning om optagelse som ph.d.-studerende på Det Teologiske Fakultets har følgelig to dele.

For det første skal man ansøge om at blive indskrevet på Det Teologiske Fakultets ph.d.-skole. Man skal i denne forbindelse dokumentere faglige kvalifikationer i henhold til de krav, der stilles i Ph.d.-bekendtgørelsen og Københavns Universitets regelsæt samt Det Teologiske Fakultets supplerende regler. Desuden skal man fremlægge en foreløbig studieplan, som er centreret om et forskningsprojekt med klar faglig relevans og af passende omfang i forhold til studiets længde.

For det andet skal man i ansøgningen angive, hvilken finansiering der skal ligge til grund for det samlede studieforløb. Der er fire muligheder for finansiering: Det Teologiske Fakultet råder over et begrænset antal ph.d.-stipendier og såkaldte fripladser, men det også muligt at opnå ekstern finansiering eller at lade sig indskrive som privatist.

Forud for indsendelse af ansøgning om indskrivning som ph.d.-studerende er ansøgeren forpligtet til at gøre sig bekendt med Københavns Universitets ph.d.-regelsæt og Det Teologiske Fakultets supplerende regler. 

Finansiering

Det er et uomgængeligt krav, at en ansøgning om indskrivning som ph.d.-studerende ved det Teologiske Fakultets ph.d.-skole indeholder en klar tilkendegivelse af, hvorledes studiet skal finansieres. Det er almindeligvis sådan, at en ph.d.-studerende oppebærer et stipendium, som dækker både løn til den ph.d.-studerende, annuum og studieafgifter til uddannelsesstedet. Ansøgere har følgende muligheder for at finansiere studiet:

  • Fakultetsstipendier. DTF opslår løbende ledige ph.d.-stipendier, som fuldt ud dækker løn til den ph.d.-studerende, annuum og studieafgift til uddannelsesstedet. Der er et begrænset antal fakultetsstipendier, og de kan kun søges efter forudgående opslag.
  • Eksterne stipendier. Sådanne stipendier kan søges fra fonde uden for Københavns Universitet (fx Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under Forsknings- og Innovationsstyrelsen) samt fra særlige forskningsprogrammer (fx Stjerneprogrammer og grundforskningscentre). Erhvervs-ph.d. ordningen er en selvstændig form for ekstern finansiering (for information om denne ordning, se Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Eksterne stipendier kan normalt kun søges efter forudgående opslag.
  • Fripladsordningen. Det Teologiske Fakultet opslår undertiden såkaldte 'fripladser', hvilket vil sige, at den ph.d.-studerende indskrives som almindelig ph.d.-studerende, men fritages for at betale studieafgift. Den ph.d.-studerende modtager ikke løn fra Fakultetet under sit ph.d.-studium. Det er derfor nødvendigt, at ansøgeren til en friplads dokumenterer sine muligheder for at dække egne leveomkostninger under studiet. Man kan kun ansøge om friplads efter forudgående opslag.
  • Selvfinansiering. Som selvfinansierende ph.d.-studerende modtager man ikke løn under sit ph.d.-studium, men betaler en årlig afgift til værtsinstitutionen (for tiden ca. 50.000 kr. p.a.). Der er til enhver tid mulighed for at ansøge om indskrivning som selvfinansierede ph.d.-studerende. I ansøgningen skal man godtgøre, at man har mulighed for fuldt at finansiere hele perioden som ph.d.-studerende (inkl. egne leveomkostninger).

Ansøgning om indskrivning som ph.d.-studerende på Det Teologiske Fakultet skal indgives på det særlige ansøgningsskema, som også oplyser om de påkrævede bilag.

 

Krav til ansøgning

Blandt de bilag, som skal vedlægges ansøgningen, indtager den såkaldte projektbeskrivelse en særstilling. Denne beskrivelse af det påtænkte ph.d.-studium og -projekt kan have en foreløbig karakter, men skal på den anden side præsentere det valgte emne, gøre rede for dets betydning og sandsynliggøre dets egnethed i forhold til den afsatte tid til ph.d.-studiet. Projektbeskrivelsen kan udfærdiges med assistance af en lærer (eventuelt den ønskede hovedvejleder) blandt Det Teologiske Fakultets lærere eller af en ekstern fagkyndig.

Beskrivelsen af ph.d.-projektet skal indeholde en udførlig beskrivelse af emnet og dets forskningsmæssige interesse, ligesom det bør angives, hvilken eller hvilke metoder der agtes anvendt. Emnet afgrænses således, at projektet kan gennemføres inden for den normerede studietid. Den umiddelbart relevante litteratur (kilder og sekundærlitteratur) angives i det omfang, det anses for formålstjenligt.  Det anbefales at projektbeskrivelsen holdes inden for 12.000 anslag, inklusive mellemrum og minus bibliografi og studieplan.

Den foreløbige projektbeskrivelse skal ledsages af en foreløbig tidsplan, der i oversigtsform præsenterer tilrettelæggelsen af projektarbejdet samt afviklingen af kursusdelen (30 ECTS), undervisnings- og formidlingsdelen samt pligtarbejdet (840 timer). Ligeledes anføres det påtænkte udlandsophold i tidsplanen. Det anbefales, at det sidste halve år friholdes til den endelige affattelse af afhandlingen (på maksimalt 250 sider uden bilag).

Ansøgningen skal være fuldstændig i den forstand, at alle påkrævede bilag skal være medsendt. Det Teologiske Fakultet forbeholder sig ret til administrativt at afvise ufuldstændige ansøgninger.

Administrativ behandling


Efter modtagelse af ansøgninger om indskrivning som ph.d.-studerende og tildeling af ph.d.-stipendium/friplads nedsætter Fakultetet et fagkyndigt udvalg, som består af ét medlem af ph.d.-udvalget og to fagkyndige blandt Fakultetets videnskabelige personale. Udvalget bedømmer de indkomne ansøgninger, idet der lægges vægt på ansøgerens personlige kvalifikationer, projektets originalitet og kvalitet samt Fakultetets mulighed for at yde kvalificeret vejledning inden for det enkelte projekts område.

For hver ansøger afgiver det fagkyndige udvalg en skriftlig indstilling, som sendes til høring hos ansøgeren med en svarfrist på én uge.

Når høringsfristen er udløbet, træffer dekanen efter at have rådført sig med ph.d.-skolelederen og Fakultetets forskningsudvalg afgørelse om, hvilke ansøgere der skal tildeles ph.d.-stipendium. Indskrivning som ph.d.-studerende på Fakultetets ph.d.-skole foretages af ph.d.-skolelederen i samråd med ph.d.-udvalget.

Ansøgere, som ikke opnår indskrivning, kan ikke forvente at modtage et særligt afslag.

 

Bedømmelse uden forudgående indskrivning


I særlige tilfælde kan ph.d.-udvalget beslutte, at en afhandling tages under bedømmelse med henblik på tildeling af ph.d.-graden, uden at forfatteren har været indskrevet ved ph.d.-skolen og gennemført en ph.d.-uddannelse. Dette forudsætter, at der foreligger en ansøgning, samt at ansøgeren dokumenterer at være i besiddelse af kvalifikationer, der kan sidestilles med både de kvalifikationer, som er betingelse for at kunne indskrives som ph.d.-studerende, og de kvalifikationer, som ellers erhverves gennem ph.d.-uddannelsen.

Før ph.d.-udvalget kan behandle en sådan ansøgning, skal ansøgeren fremlægge fyldestgørende dokumentation for sine kvalifikationer. Derudover skal ansøgeren godtgøre, at der findes særlige grunde til, at den foreliggende afhandling skal bedømmes på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Endelig skal ansøgeren oplyse, om afhandlingen helt eller delvist har været indleveret og bedømt ved andre inden- eller udenlandske institutioner.

Behandling i ph.d.-udvalget forudsætter desuden, at ph.d.-skolelederen har vurderet ansøgerens kvalifikationer og anbefalet ansøgningen til videre behandling.

Hvis en ph.d.-afhandling antages til bedømmelse uden forudgående indskrivning, skal forfatteren erklære sig villig til at afholde udgifterne til bedømmelse og forsvar. Da eksterne bedømmeres udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bedømmelse og forsvar ikke kan kalkuleres i forvejen, vil der skulle indgås en individuel betalingsaftale for hver indleveret afhandling. Som minimum beløber udgifterne sig til 35.000 kr. Der er adgang til at søge om fritagelse for at skulle afholde disse udgifter (såkaldt "frit forsvar"). Ansøgning om "frit forsvar" skal stiles til Dekanen.

 

FAQ om ansøgning