Vejledere/bedømmere

I henhold til Ph.d.-bekendtgørelsen bærer hovedvejlederen et stort ansvar for, at et ph.d.-forløb gennemføres med tilfredsstillende resultat. Ud over at skulle vejlede den ph.d.-studerende i faglige spørgsmål skal hovedvejlederen drage omsorg for, at de forskellige elementer får en vægt, der dels opfylder de krav, som stilles i ph.d.-ordningen, dels står i passende forhold til det projektarbejde, som fører frem til den afsluttende ph.d.-afhandling.

Bedømmerne skal forstå at vurdere det samlede uddannelsesforløb og den forskning, der er dokumenteret i ph.d.-afhandlingen, samt at tage behørigt hensyn til den uddannelsesmæssige kontekst, som afhandlingen er blevet til i.

Det Teologiske Fakultet arbejder løbende med at udvikle og forbedre informationen til såvel vejledere som bedømmere.

  Vejledere


  Hovedvejlederen har i første række ansvar for, at der udformes en ph.d.-plan, samt at denne plan løbende føres ajour.

  Hovedvejlederen har ligeledes ansvar for, at evalueringsrapporter samt den afsluttende vejlederudtalelse indsendes rettidigt.

  Hoved- og medvejledere bør gøre den ph.d.-studerende opmærksom på kurser og konferencer m.v., som det kan være relevante for den ph.d.-studerende at deltage i.

  I løbet af et ph.d.-forløb bør hoved- og medvejledere bestræbe sig på at etablere kontakt mellem den ph.d.-studerende og udenlandske forskere og forskningsmiljøer, som den ph.d.-studerende kan have gavn af at kende og eventuelt opsøge.

  I givet fald kan evalueringsrapporterne træde i stedet for den ph.d.-studerendes slutrapport.

  Vejlederudtalelsen fremsendes til ph.d.-skolelederen.

  Bedømmere


  Bedømmelsesudvalget har tre hovedopgaver. Det skal a) udarbejde en foreløbig bedømmelse af den indleverede ph.d.-afhandling og det gennemførte studieforløb, b) deltage i det mundtlige forsvar samt c) afgive en endelig indstilling. Den endelige indstilling hviler på såvel afhandlingen som det mundtlige forsvar og skal konkludere, om ph.d.-graden kan tildeles eller ej.

  Bedømmelsesarbejdet påbegyndes, når udvalget er endeligt nedsat, og afhandlingen samt hovedvejlederens udtalelse er modtaget.

  Det Teologiske Fakultet udpeger en formand for udvalget, og formanden har til opgave at tilrettelægge udvalgets arbejde. Allerede i den indledende fase af arbejdet skal formanden indhente forslag til dato for et eventuelt mundtligt forsvar, idet forsvaret skal afholdes senest tre måneder efter indlevering af afhandlingen. Endelig fastsættelse af en dato for det mundtlige forsvar varetages af Fakultetets administration.

  Formanden har ansvar for udarbejdelsen af et samlet udkast til indstilling, men det forventes, at udvalgets øvrige medlemmer udfærdiger skriftlige bidrag til udkastet. Bedømmelsesudvalget kan afholde møder efter behov. Hovedvejlederen kan indkaldes til at deltage i udvalgets møder.

  Senest to måneder efter afhandlingens indlevering skal der foreligge en foreløbig indstilling. Indstillingen bør indeholde en vurdering af det gennemførte uddannelsesforløb. Denne redegørelse udfærdiges med inddragelse af hovedvejlederens skriftlige udtalelse. Indstillingen bør derudover indeholde en gennemgang af afhandlingen med angivelse af afhandlingens emne, opbygning og indhold, herunder afhandlingens anvendelse af videnskabelige teorier og metoder, samt en vurdering af afhandlingens kvaliteter og af dens forskningsmæssige værdi. Den foreløbige indstilling skal munde ud i en konklusion, som skal være egnet til at kunne læses op ved forsvaret. Af konklusionen skal det fremgå, om afhandlingen opfylder kravene i Ph.d.-bekendtgørelsen til beherskelse af fagets videnskabelige metoder og til en forskningsindsats på internationalt niveau.

  Hvis den foreløbige indstilling konkluderer, at afhandlingen ikke i sin foreliggende form kan antages til forsvar, skal udvalget vurdere, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres i revideret form, og hvor lang tid forfatteren bør have til revisionen (dog maksimalt tre måneder).

  Indstillingen skal underskrives af bedømmelsesudvalgets medlemmer og indsendes til Fakultetet.

  Inden forsvaret finder sted, skal udvalget have fordelt opgaverne mellem sig og aftalt en rækkefølge for de enkelte medlemmers opposition. Det anbefales, at lederen af forsvarshandlingen orienteres af formanden for bedømmelsesudvalget om det aftalte.

  De enkelte indlæg bør være knytte an til afhandlingen, og det er formålstjenligt, hvis det eksplicit angives, hvilke passager i ph.d.-afhandlingen der henvises til. Den ph.d.-studerende skal have mulighed for at imødegå mere generel kritik og besvare eksplicitte spørgsmål.

  En sober og akademisk tone skal præge handlingen, men det forhindrer naturligvis ikke, at eventuel kritik kan være skarp, og debatten levende.

  Efter afslutningen af det mundtlige forsvar trækker medlemmerne af bedømmelsesudvalget sig tilbage for at drøfte karakteren af den endelige indstilling. Det gennemførte ph.d.-forløb, ph.d.-afhandlingen og den ph.d.-studerendes præstation under forsvaret skal indgå i vurderingen. Bedømmelsesudvalget skal som konklusion på sine overvejelser umiddelbart efter forsvaret meddele, om ph.d.-graden bør tildeles.

  Lederen af forsvarshandlingen afgør, på hvilken måde bedømmelsesudvalgets endelige indstilling meddeles de tilstedeværende efter forsvarshandlingen.

  Hvis bedømmelsesudvalget ikke kan nå til en endelig indstilling i umiddelbar tilknytning til forsvaret, meddeles dette til lederen af forsvarshandlingen.