Jens Nørregaard og Hal Kochs mindefond 

 

Fondens formål i henhold til fundatsens § 2 er:

 

”i almindelighed at fremme forskning inden for dansk kirkehistorie og økumenisk teologi. Fonden skal først og fremmest yde støtte til videregående forskning på områder, hvortil der ikke kan ydes støtte af de midler, som universitetet årligt stiller til rådighed for de institutter, hvorunder studiet af dansk kirkehistorie og økumenisk teologi hører.

Fondens midler kan f.eks. anvendes til indkøb af særlig omfattende eller kostbar litteratur, der eventuelt kan udlånes til enkelte forskere for en kortere periode, til at bekoste afholdel­se af internationale seminarer i Danmark, til at betale ophold for enkeltpersoner og studiegrupper ved udenlandske forskningsinstitutioner eller til at udrede opholdsudgifter og eventuelt løn til indbudte videnskabsmænd.

 Fondens midler kan også anvendes til understøttelse af ældre og yngre forskere, om hvem man kan forvente, at de ved at blive frigjort for andre forpligtelser kan publicere væsentlige resultater inden for de nævnte forskningsområder. Sådanne understøttelser kan uddeles for et år ad gangen i indtil tre på hinanden følgende år. I øvrigt skal det være fondens styrelse tilladt at disponere over midlerne til andre formål end de nævnte, såfremt de tjener de to forskningsområders tarv.”

 

Der skal gøres opmærksom på, at fonden kun i yderst sjældne tilfælde bevilger egentlig løn til udførelse af forskningsopgaver, og at der i almindelighed ikke bevilges penge til udgifter i forbindelse med projekter inden for rammerne af et teologisk studium.

 

Der anvendes ikke særlige ansøgningsskemaer, men ansøgninger bør indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens uddannelse og curriculum vitae, CPR- eller SE-nummer, en nøjagtig beskrivelse af det projekt, hvortil der søges støtte samt et overslag over de med projektet forbundne udgifter. Ved ansøgning om støtte til trykkeudgifter bør mindst to tilbud vedlægges. Ansøgere, der er ukendte for bestyrelsen, skal vedlægge udtalelse fra en fagkyndig forsker. Det skal anføres, om der tidligere eller andetsteds er søgt støtte til det samme formål, og om en sådan støtte er opnået. Fonden yder ikke støtte til udarbejdelse af mere orienterende art. Indsendt materiale returneres ikke.

 

Fondens bestyrelse afholder ordinært uddelingsmøde én gang om året i november-december. Uddeling uden for den fastsatte termin kan kun ske undtagelsesvis.

 

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til stud.'ers rejsevirksomhed, herunder studieophold i udlandet.

Fonden gør opmærksom på, at ansøgninger kun tages i betragtning, hvis de fremsendes som én samlet PDF-fil.

 

Ansøgning


Ansøgninger sendes på mail til: benedikteet@teol.ku.dk 

 

Ansøgninger til næste uddelingsmøde skal være fonden i hænde senest 1. november 2024

Dekan Carsten Selch Jensen, formand / Stud.theol Benedikte Emilie Steensgaard, sekretær benedikteet@teol.ku.dk