Eksternt Råd

Ved Det Teologiske Fakultet benævnes aftagerpanelet Eksternt Råd.
Det Teologiske Fakultets Eksterne Råd har mellem 8 og 12 personligt udpegede medlemmer, som alle repræsenterer aftagerinteresser eller er dimittender fra fakultetet og derfor har særlige forudsætninger for at indgå i en løbende systematisk dialog om de teologiske uddannelsers indhold, profil, kvalitet og relevans.

Rådet ved teologiuddannelsen:

 • Fhv. rektor Marianne Zibrandtsen
 • Seminarielærer Irene Larsen
 • Biskop Peter Fischer-Møller
 • Biskop Peter Skov Jakobsen
 • Landsformand for Menighedsrådene Iben Tolstrup
 • Rektor Hans Vium Mikkelsen
 • Sognepræst Henrik Bach
 • Sognepræst Signe Malene Berg
 • Forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen
 • Generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen
 • Provst Thomas Reinholdt Rasmussen

Dekan, Prodekan og Studieleder deltager fast i rådsmøderne med fakultetsdirektøren som referent

Rådets kommisorium er:


Eksternt Råd ved Det Teologiske Fakultet har i første række til opgave at rådgive fakultetet i arbejdet med at evaluere og videreudvikle bacheloruddannelsen, kandidatuddannelsen og efteruddannelsen i teologi, men forventes tillige at forholde sig konstruktivt kritisk til fakultetets samlede virksomhed.

Rådet høres i forbindelse med alle nye uddannelsesinitiativer ved fakultetet og inddrages i forberedelsen af nye studieordninger og væsentlige studieordningsændringer.

Eksternt Råd indkaldes normalt to gange årligt til møder, som ledes af dekanen eller prodekanen.

Mindst én gang om året afholdes fællesmøde for Akademisk Råd og Eksternt Råd.

Der udarbejdes og rundsendes summariske referater af Rådets forhandlinger.

Medlemmerne af Eksternt Råd udpeges for en treårig periode. Genudpegning kan finde sted, men ingen kan være medlem af rådet i mere end tre sammenhængende perioder.

Der ydes ikke vederlag for arbejdet i Eksternt Råd. Rejseudgifter og i særlige tilfælde opholdsudgifter godtgøres efter gældende regler.

Download Kommisorium for Eksternt Råd (pdf)