Studienævnet for Teologi

Vor Frue Plads Gaard 
Studienævnet for Teologi har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning ved hel- og deltidsuddannelserne inden for det teologiske fagområde, at vedligeholde studieordningerne, at følge op på evaluering af undervisning og uddannelse, at behandle merit- og dispensationsansøgninger m.m. Arbejdet foregår i henhold til studienævnets forretningsorden.

Ansøgninger om merit og dispensation, forhåndsgodkendelse o.a.

Ansøgninger behandles som regel på et sagsbehandlingsmøde ved et udvalg af studienævnet. Sagsbehandlingsmøder afholdes løbende. Nogle sager behandles på de ordinære studienævnsmøder. Find vejledning om dispensatonsansøgninger på studieinformationssiderne på KUnet. Find vejledning om ansøgning om forhåndsgodkendelse og endelig merit på studieinformationssiderne på KUnet.

Link til ansøgningsblanketter

Bemærk at studienævnssekretariatet holder sommerlukket i juli. Indkomne ansøgninger i denne periode vil blive behandlet i august. 

Evaluering af undervisning og uddannelse

Studienævnet for Teologi forestår den løbende evaluering af undervisningen ved det teologiske uddannelser og har til opgave at følge op på undervisnings- og uddannelsesevaluering. Efter hvert semester drøfter Studienævnet den gennnemførte evaluering.

Studienævnets møder

Studienævnsmøder er åbne, idet møderne dog lukkes under behandlingen af sager, der vedrører enkeltpersoners forhold. Der afholdes mindst 9 ordinære møder årligt. 

Studienævnets medlemmer (08.02.2019-31.1.2020)

Formand: Lektor Søren Holst
Næstformand: Stud.theol. Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen

Øvrige medlemmer:
Stud.theol. Lars Kristian Lyngberg-Larsen
Stud.theol. Thomas Nordahl
Professor Niels Henrik Gregersen
Lektor Tine Ravnsted-Larsen Reeh

Suppleanter: 
Stud.theol. Johannes Bollmann
Stud.theol. Yasar Uygur
Stud.theol. Ditte P- Graven
Stud.theol. Amalie Grøndal Henriksen
Stud.theol. Morten Bangsgaard

Professor Jesper Høgenhaven
Lektor Niels Kastfelt
Lektor Christine Svinth-Værge Põder

Studienævnssekretariat

Studienævnet for Teologi
Søndre Campus
Karen Blixens Plads 16
2300 København S
Træffetid efter aftale
Tlf.: 3532 3958
studienaevnet@teol.ku.dk

Studienævnssekretær:
AC-Fuldmægtig Mette Juhl Vedel
Lokale 6B-0-21
studienaevnet@teol.ku.dk